Spis treści

Rozdział I Przepisy ogólne, §§ 1 - 8

Rozdział II Organy naczelne Uniwersytetu Gdańskiego, §§ 9 - 31

Rozdział III Wydziały, §§ 32 - 70

Rozdział IV Jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe, §§ 71 - 79

Rozdział V Biblioteka Główna, §§ 80 - 85

Rozdział VI Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, §§ 86 - 888

Rozdział VII Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, §§ 89 - 93

Rozdział VIII Administracja Uniwersytetu, §§ 94 - 100

Rozdział IX Mienie, finanse i gospodarka, §§ 101 - 111

Rozdział X Pracownicy Uniwersytetu, §§ 112 - 130

Rozdział XI Studenci, §§ 131 - 135

Rozdział XII Organy odpowiedzialności dyscyplinarnej, §§ 136 - 143

Rozdział XIII Postępowanie przed organami Uniwersytetu i odbywanie zgromadzeń, §§ 144 - 158

Rozdział XIV Przepisy przejściowe i końcowe, §§ 159 - 163

STATUT

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

(tekst jednolity uwzględnia postanowienia statutu

Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 1991 roku oraz uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 1992 r.,

6 maja 1993 r., 28 kwietnia 1994 r., 29 lutego 1996 r.,

30 listopada 2000 r., 31 maja 2001 r., 29 listopada 2001 r.

i wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2002 r.).

 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uniwersytet Gdański, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 49) przez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie, jest państwową szkołą wyższą w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), zwaną dalej ?ustawą?.

2. Godłem Uniwersytetu Gdańskiego jest symboliczny rysunek statku utworzony z nałożonych na siebie liter ?U? i ?G ? oraz herbu Gdańska - korony i dwóch krzyży. Szczegółowy wizerunek godła Uniwersytetu Gdańskiego ustala Senat w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.

3. Dewizą Uniwersytetu Gdańskiego jest: ?in mari via tua?.

4. Siedzibą Uniwersytetu Gdańskiego jest miasto Gdańsk.

5. Uniwersytet Gdański posiada osobowość prawną, a nadzór nad nim sprawuje w zakresie ustalonym ustawą Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 2

1. Uniwersytet Gdański jest organizowany i działa na zasadzie wolności: badań naukowych, nauczania i światopoglądów.

2. Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy:

a) prowadzenie badań naukowych w zakresie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z kierunkami działania Wydziałów, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej i międzynarodowej problematyki morskiej;

b) kształcenie studentów w zakresie danej gałęzi wiedzy oraz przygotowanie do wykonywania określonych zawodów a także wychowywanie ich w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa;

c) przygotowanie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie podyplomowe;

d) rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu technicznego, a także współdziałanie w szerzeniu wiedzy w społeczeństwie;

e) zapewnianie ochrony zdrowia i rozwoju fizycznego studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników;

f) podejmowanie starań, aby w środowisku akademickim panowało dążenie do prawdy, sumienna praca oraz atmosfera wzajemnej życzliwości.

g) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów Uniwersytetu,

h) podejmowanie działań mających na celu stwarzanie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych poprzez kształcenie oraz rehabilitację zawodową.

§ 3

1. Podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego jest Wydział. Wydziały tworzy, przekształca i znosi Senat Uniwersytetu.

2. W skład Uniwersytetu Gdańskiego wchodzą Wydziały:

a) Biologii, Geografii i Oceanologii,

b) Chemii,

c) Ekonomiczny,

d) Filologiczno - Historyczny,

e) Matematyki i Fizyki,

f) Nauk Społecznych,

g) Prawa i Administracji,

h) Teologiczny,

i) Zarządzania,

j) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG.

3. W skład Wydziałów wchodzą Instytuty, Katedry lub Zakłady i inne jednostki organizacyjne.

4. Jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe tworzy, przekształca i znosi Senat Uniwersytetu. Jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Gdańskiego jest Biblioteka Główna.

Jednostkami międzywydziałowymi są:

a) Studium Języków Obcych,

b) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

c) Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne.

Jednostkami pozawydziałowymi są:

a) Kolegium Ekonomiczne,

b) Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych.

5. W skład Uniwersytetu Gdańskiego wchodzi Biblioteka Główna, która jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Biblioteka Główna z mocy rozporządzenia ministrów: Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 kwietnia 1979 roku (Dz. U. Nr 3, poz. 15) jest równocześnie Centralną Biblioteką Morską.

6. Senat Uniwersytetu Gdańskiego może w drodze porozumienia tworzyć, przekształcać i znosić jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne z innymi podmiotami, w szczególności instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.

§ 4

1. Nauczyciele akademiccy, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi tworzą samorządną społeczność akademicką.

2. Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu Uniwersytetem przez wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe. W organach kolegialnych reprezentowane są wszystkie grupy społeczności akademickiej, o których mowa w ust. 1.

3. Istotne decyzje organów Uniwersytetu dotyczące poszczególnych grup społeczności akademickiej są podejmowane po zasięgnięciu opinii przedstawicieli tych grup wybranych do składu Senatu lub Rad Wydziałów. Przedstawiciele grup mogą zażądać odroczenia terminu przedstawienia opinii do czasu uzgodnienia jej z zainteresowaną grupą. Opinia powinna być wyrażona najpóźniej w ciągu 4 tygodni. W przypadkach nie cierpiących zwłoki organ żądający opinii może ustalić krótszy termin jej przedstawienia.

4. Postanowienia ust. 3 nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z ustaw.

§ 5

1. Organy i wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu działają zgodnie z zasadami określonymi:

a) w ustawie o szkolnictwie wyższym i w innych ustawach oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych,

b) w statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

2. W Uniwersytecie obowiązują ponadto powszechnie uznane reguły tradycji i dobrych obyczajów akademickich.

§ 6

1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadaje tytuł doktora honoris causa na wniosek rady jednostki organizacyjnej Uniwersytetu uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. O zamiarze podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu Dziekan zawiadamia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Wszczynając z inicjatywy Rektora, Dziekana właściwego Wydziału lub kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa, rada jednostki, o której mowa w ust. 1, wybiera ze swego grona trzyosobową komisję oraz wyznacza trzech recenzentów, w tym co najmniej dwóch spoza Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Po zapoznaniu się z opinią komisji, uwzględniającą opracowane recenzje, rada jednostki podejmuje uchwałę, w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu z wnioskiem o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa.

4. Uchwały Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Senatu.

§ 7

Za szczególne zasługi dla uczelni nadaje się Medal Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 8

Uchwalony przez Senat regulamin określi tryb promocji doktorskich i habilitacyjnych, uroczystego nadawania tytułu doktora honoris causa, wręczania orderów, odznaczeń i dyplomów oraz formę Medalu Uniwersytetu Gdańskiego i tryb jego przyznawania.

 

Rozdział II

ORGANY NACZELNE

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

§ 9

1. Senat jest najwyższym kolegialnym organem stanowiącym

Uniwersytetu Gdańskiego.

2. W skład Senatu wchodzą:

a) Rektor jako przewodniczący,

b) Prorektorzy,

c) Dziekani,

d) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, po 2-ch z każdego Wydziału,

e) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich z Wydziałów, jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i Biblioteki Głównej w liczbie stanowiącej do 25% składu Senatu,

f) przedstawiciele Samorządu Studenckiego w liczbie odpowiadającej liczbie Wydziałów, nie mniej jednak niż 10% składu Senatu,

g) jeden przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich,

h) przedstawiciele pracowników uczelni nie będących nauczycielami akademickimi spośród pracowników naukowo - technicznych, pracowników bibliotecznych oraz pracowników administracji i obsługi w liczbie stanowiącej do 5% składu Senatu.

3. Dyrektor Administracyjny, Kwestor, Dyrektor Biblioteki Głównej i przedstawiciele związków zawodowych działających w uczelni po jednym z każdego związku uczestniczą w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym.

4. Rektor może zapraszać na posiedzenia Senatu z głosem doradczym także inne osoby.

§ 10

1. Przedstawiciele, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. d wybierani są w ramach Wydziału spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego na ogólnym zebraniu tej grupy pracowników.

2. Przedstawiciele, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. e wybierani są w ramach Wydziałów i innych jednostek organizacyjnych na ogólnych zebraniach tej grupy pracowników.

3. Przedstawiciele, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. h wybierani są na ogólnych zebraniach poszczególnych grup pracowników wymienionych w tym przepisie.

4. Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich wybierany jest na ogólnym zebraniu tej grupy.

5. Zebrania wyborcze zwołuje Uczelniana Komisja Wyborcza.

6. Tryb wyboru przedstawicieli, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. f określa regulamin Samorządu Studenckiego.

§ 11

1. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 9 ust.2 lit. d, e, h przeprowadza się najpóźniej w maju ostatniego roku kadencji Senatu z zachowaniem postanowień art. 59 ust. 1 ustawy.

2. Zawiadomienia o ogólnych zebraniach pracowników, o których mowa w § 10 ust. 2, 3 i 4 powinny być podane w formie ogólnie dostępnej co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wybiera przewodniczącego i w razie potrzeby określa szczegółowy regulamin wyboru przedstawicieli.

4. Przedstawicieli wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Jeżeli na zebraniach poszczególnych grup pracowników przedstawiciele nie zostaną wybrani z powodu braku kworum, przedstawiciel Komisji Wyborczej zarządza przeprowadzenie zebrania bez wymogu kworum. Zebranie takie uznaje się za odbyte w drugim terminie. Informacja o takim trybie wyboru powinna być podana w zawiadomieniu o zebraniu.

§ 12

1. Kadencja Senatu rozpoczyna się w dniu 1 września, trwa 3 lata i kończy się w dniu 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.

2. Kadencja przedstawicieli studentów oraz przedstawiciela uczestników studiów doktoranckich w Senacie trwa 1 rok i kończy się 31 października.

3. Jeżeli w czasie trwania kadencji Senatu wygaśnie mandat przedstawiciela, o którym mowa w § 9 ust. 2 lit. d, e, f, g, h wybiera się na to miejsce inną osobę w trybie określonym w §§ 10 i 11.

4. Wygaśnięcie mandatu następuje wskutek:

a) rozwiązania stosunku pracy w odniesieniu do przedstawicieli pracowników oraz utraty statusu studenta lub doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego w odniesieniu do przedstawicieli studentów i przedstawiciela uczestników studiów doktoranckich,

b) zrzeczenia się mandatu,

c) odwołania przez wyborców w trybie przewidzianym dla wyborów na wniosek co najmniej 1/3 wyborców,

d) ukarania karą dyscyplinarną określoną w art. 127 ust. 1 pkt 4 ustawy w odniesieniu do nauczycieli akademickich lub karą dyscyplinarną określoną w art. 163 pkt 4 ustawy w odniesieniu do studentów.

§ 13

Senat podejmuje uchwały we wszystkich sprawach przekazanych do jego kompetencji przepisami ustawy i postanowieniami statutu oraz zajmuje stanowisko w sprawach nurtujących społeczność akademicką.

§ 14

1. Posiedzenia Senatu są jawne dla pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego.

Osoby przysłuchujące się obradom mają prawo zabierania głosu za zgodą przewodniczącego obrad.

2. Senat może ograniczyć bądź wykluczyć jawność posiedzenia lub jego części.

3. Pracownicy, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń Senatu.

§ 15

1. Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor nie rzadziej niż cztery razy w semestrze.

2. Na żądanie 1/5 składu Senatu Rektor jest zobowiązany niezwłocznie zwołać nadzwyczajne posiedzenie Senatu.

3. Z wyjątkiem wypadków nagłych, zaproszenie na posiedzenie powinno być doręczone członkom Senatu i osobom zasiadającym w nim z głosem doradczym na piśmie, nie później niż 5 dni przed posiedzeniem.

4. W zaproszeniu należy podać porządek posiedzenia, w którym powinny być wskazane sprawy wymagające uchwały.

5. Uchwały Senatu zapadają bezwzględną większością pozytywnych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.

6. Uchwały Senatu, podjęte w sprawach należących do jego kompetencji są wiążące dla wszystkich organów uczelni oraz wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

7. Udział członków Senatu w posiedzeniach Senatu jest obowiązkowy.

§ 16

1. Senat ma prawo powoływać w drodze wyboru stałe i doraźne komisje.

2. Uchwały komisji mają charakter opinii lub wniosków i nie ograniczają ustawowych lub statutowych kompetencji organów Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 17

Stałymi komisjami powoływanymi przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego (komisje senackie) są:

1) Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu,

2) Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą,

3) Komisja Budżetu i Finansów,

4) Komisja ds. Kształcenia,

5) Komisja Rozwoju Kadr Naukowych,

6) Komisja Socjalno - Mieszkaniowa.

§ 18

1. Komisje stałe Senat powołuje do końca października pierwszego roku swojej kadencji. Kadencja komisji kończy się razem z kadencją Senatu.

2. Senat określa liczbę członków poszczególnych komisji z uwzględnieniem udziału przedstawicieli jednostek organizacyjnych, Samorządu Studenckiego i przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich w zależności od zakresu i charakteru zadań stałych komisji.

3. Kandydatów na członków komisji stałych wskazują odpowiednio Rady Wydziałów, kierownicy innych jednostek organizacyjnych lub uczelniany organ Samorządu Studenckiego, a Senatowi w celu dokonania ich wyboru przedstawia Rektor. Kompetencja przedstawiania kandydatów na członków komisji przysługuje także członkom Senatu.

4. Senat wybiera na wniosek Rektora przewodniczącego stałej komisji spośród wybranych osób lub członków Senatu.

§ 19

Dla zbadania konkretnego zagadnienia lub wyrażenia opinii w sprawie nie należącej do zakresu działania żadnej komisji stałej, Senat może powołać komisję doraźną. Skład komisji doraźnej i osobę jej przewodniczącego określa Senat.

§ 20

1. Rektora i trzech Prorektorów wybiera i odwołuje Uczelniane Kolegium Elektorów z zachowaniem zasad określonych w art. 59, 60 i 61 ustawy.

2. Rektora i Prorektorów wybiera się najpóźniej w kwietniu ostatniego roku kadencji.

3. Wybór na każde stanowisko Prorektora odbywa się osobno.

§ 21

W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzą:

1) wybrani na poszczególnych wydziałach przez wszystkich nauczycieli akademickich przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego w proporcji 1 przedstawiciel na liczbę pracowników ustaloną przez Uczelnianą Komisję Wyborczą: ich łączna liczba winna się zawierać w granicach 50-55%;

2) wybrani na poszczególnych Wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych, jednostce pozawydziałowej i Bibliotece Głównej przez wszystkich nauczycieli akademickich przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w proporcji 1 przedstawiciel na liczbę pracowników ustaloną przez Uczelnianą Komisję Wyborczą: ich łączna liczba nie może przekroczyć 20% składu Kolegium;

3) przedstawiciele Samorządu Studenckiego wybrani w trybie określonym w regulaminie Samorządu Studenckiego w liczbie stanowiącej do 20% składu Kolegium;

4) przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich wybrany na ogólnym zebraniu tej grupy,

5) przedstawiciele wybrani na ogólnych zebraniach odpowiednich grup pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w liczbie nie przekraczającej 10% składu Kolegium.

§ 22

Elektorów wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Jeżeli na zebraniach wyborczych grup pracowników określonych w § 21 z powodu braku kworum nie zostaną wybrani przedstawiciele tych grup, przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej zarządza przeprowadzenie zebrania bez wymogu kworum. Zebranie takie uznaje się za odbyte w drugim terminie. Informacja o takim trybie wyboru powinna być podana w zawiadomieniu o zebraniu wyborczym.

§ 23

Przewodniczącym Kolegium Elektorów jest elektor najstarszy wiekiem.

§ 24

1. Kolegium Elektorów na pierwszym zebraniu otwiera listę kandydatów na stanowisko Rektora i ustala termin jej zamknięcia oraz określa szczegółowy tryb i termin wyborów.

2. Każdy elektor może zgłosić kandydata. Kandydata może zgłosić na piśmie także co najmniej 50-osobowa grupa członków społeczności akademickiej Uniwersytetu. Liczba kandydatów nie jest ograniczona.

3. Każdy kandydat wyraża zgodę (pisemną lub ustną na zebraniu wyborczym) na kandydowanie.

4. Kolegium Elektorów może zarządzić spotkanie kandydatów z wyborcami.

§ 25

1. Wybory przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 3 dni od zamknięcia listy kandydatów.

2. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 50% liczby elektorów.

3. Za wybranego uważa się kandydata, który w głosowaniu tajnym uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na urzędowej karcie do głosowania pozostawiono więcej niż 1 kandydata.

5. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości ważnie oddanych głosów, przewodniczący Kolegium zarządza powtórne głosowanie, przy czym przy każdym następnym głosowaniu wyklucza się kolejno tego z kandydatów, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą liczbę głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia w głosowaniu na dwóch kandydatów głosowanie powtarza się jeden raz.

Inne kwestie związane z wyborem rozstrzyga Kolegium Elektorów.

§ 26

Wybrany Rektor ogłasza najpóźniej w ciągu 7 dni nazwiska proponowanych przez siebie kandydatów na Prorektorów ze wskazaniem zakresu obowiązków, jakie zamierza im powierzyć.

§ 27

1. Do wyboru Prorektorów stosuje się odpowiednio przepisy § 25.

2. Kandydatura Prorektora do Spraw Studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów w organie wybierającym.

§ 28

1. Kadencja Rektora i Prorektorów rozpoczyna się 1 września, trwa 3 lata i kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.

2. W przypadku zwolnienia funkcji Rektora lub Prorektora w trakcie trwania kadencji dokonuje się wyboru w trybie określonym w § 25 na czas do końca kadencji.

§ 29

1. Rektor jako najwyższy jednoosobowy organ uczelni kieruje działalnością Uniwersytetu Gdańskiego i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Do kompetencji Rektora należą wszystkie sprawy przekazane mu na podstawie ustawy i postanowień niniejszego statutu, a w szczególności:

a) zatrudnianie, awansowanie i nagradzanie pracowników,

b) organizowanie i nadzorowanie procesów naukowo - badawczych i dydaktycznych,

c) podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uniwersytetu Gdańskiego, w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu a nie zastrzeżonych do kompetencji Senatu,

d) sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego,

e) wydawanie na wniosek Dyrektora Administracyjnego, regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego,

f) dbanie o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwa i porządku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 30

1. W celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników i studentów oraz przedstawiciela uczestników studiów doktoranckich do Senatu, wyborów członków Kolegium Elektorów oraz wyboru Rektora i Prorektorów Senat najpóźniej w lutym ostatniego roku kadencji powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą.

2. Senat określa liczbę przedstawicieli poszczególnych grup pracowników i jednostek organizacyjnych oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego w Uczelnianej Komisji Wyborczej.

3. Jeżeli członek Komisji Wyborczej kandyduje na stanowisko Rektora lub Prorektora, członka Senatu lub Kolegium Elektorów, Senat na jego miejsce może powołać inną osobę.

4. Na pierwszym posiedzeniu Uczelnianej Komisji Wyborczej, które zwołuje Rektor, Komisja powołuje swojego przewodniczącego.

5. W każdym zebraniu wyborczym uczestniczy przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej.

6. Mandat Komisji i jej członków wygasa z dniem powołania nowej Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 31

Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

1) nadzór nad przebiegiem wyborów i dokumentacją wyborczą,

2) ustalanie kalendarza czynności wyborczych,

3) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów,

4) przedstawianie Senatowi do zatwierdzenia szczegółowych ustaleń dotyczących danych liczbowych wynikających z §§ 9 i 21,

5) nadzór nad działalnością Komisji niższego stopnia oraz rozpatrywanie odwołań,

6) występowanie do Senatu o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości.

 

Rozdział III

WYDZIAŁY

§ 32

1. Wydział jako podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu prowadzi jeden lub więcej kierunków studiów.

2. Na Wydziale mogą być prowadzone jednolite studia magisterskie, studia wyższe zawodowe, uzupełniające studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia i kursy specjalne oraz studia otwarte dla słuchaczy nie będących studentami.

3. Studia mogą być prowadzone jako studia dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne.

4. O utworzeniu i zniesieniu studiów, o których mowa w ust. 2 i 3 decyduje Senat na wniosek Rady Wydziału.

§ 33

1. Organami Wydziału są: Rada Wydziału i Dziekan.

2. Kadencja organów Wydziału trwa 3 lata.

3. Kadencja przedstawicieli studentów i przedstawiciela uczestników studiów doktoranckich w Radzie Wydziału trwa jeden rok i wygasa z dniem 31 października.

§ 34

Wykłady prowadzone na Wydziale są otwarte.

§ 35

1. Rada Wydziału jest najwyższym organem stanowiącym na Wydziale.

2. Uchwały Rady Wydziału są wiążące dla społeczności akademickiej Wydziału.

§ 36

1. W skład Rady Wydziału wchodzą:

1) Dziekan jako jej przewodniczący,

2) Prodziekani w zasadzie w liczbie dwóch, a w uzasadnionych przypadkach - za zgodą Senatu - trzech,

3) zatrudnieni na Wydziale nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i docenta oraz nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego,

4) wybrani przedstawiciele:

a) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale,

b) Samorządu Studenckiego Wydziału,

c) pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na Wydziale nie będących nauczycielami akademickimi,

d) przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich - na Wydziałach, na których takie studia zostały utworzone.

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 4a stanowią do 20% składu Rady Wydziału(nie mniej niż 10%), przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 4b i d stanowią do 15% składu Rady (nie mniej niż 10%). Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 4c stanowią do 5% składu Rady Wydziału, a na Wydziałach: Biologii, Geografii i Oceanologii; Chemii; Matematyki i Fizyki do 10% składu Rady.

§ 37

W posiedzeniu Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, których statutowa jednostka działa na Wydziale, po jednym z każdego związku.

§ 38

W posiedzeniu Rady Wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego lub docenta.

§ 39

Dziekan może zaprosić inne osoby do wzięcia udziału z głosem doradczym w całości lub części posiedzenia Rady Wydziału.

§ 40

1. Jeżeli liczba nauczycieli akademickich wymienionych w § 36 ust. 1 pkt 3 przekroczy liczbę 20, Rada Wydziału może większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 swego składu postanowić, że w skład Rady wchodzą ich przedstawiciele wybrani w bezpośrednich i tajnych wyborach przez ogólne zebranie tej grupy nauczycieli akademickich w proporcji: jeden przedstawiciel na dwóch członków tej grupy nauczycieli akademickich.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 stosuje się odpowiednio postanowienia § 36 ust. 2.

§ 41

Określenia liczby mandatów przypadających w wyborach do Rady Wydziału przedstawicielom, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 4 dokonuje Rada Wydziału w uchwale ustalającej kalendarz i regulamin wyborczy.

§ 42

1. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 4a i 4c odbywają się na ogólnym zebraniu grup pracowniczych w sposób bezpośredni i tajny.

2. Tryb wyborów przedstawicieli Samorządu Studentów do Rady Wydziału określa regulamin Samorządu Studentów.

3. Wyboru przedstawiciela uczestników studiów doktoranckich do Rady Wydziału dokonuje się na zebraniu ogólnym tej grupy do 31 października.

4. Wybory przedstawicieli pracowników do Rady Wydziału odbywają się najpóźniej w maju ostatniego roku kadencji Rady, a przedstawicieli studentów do 31 października.

5. Postanowienia §§ 30 i 31 stosuje się odpowiednio.

§ 43

W przypadku wygaśnięcia mandatu w składzie Rady Wydziału przeprowadza się wybory uzupełniające. Jeżeli wygaśnięcie mandatu przedstawiciela pracowników nastąpiło w okresie czterech miesięcy przed dniem rozpoczynającym nową kadencję Rady, Rada Wydziału może odstąpić od uzupełnienia składu.

§ 44

1. Wygaśnięcie mandatu w Radzie Wydziału następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się mandatu,

2) odwołania przez wyborców w trybie przewidzianym dla wyborów na wniosek co najmniej 1/3 wyborców,

3) rozwiązania stosunku pracy lub utraty statusu studenta lub uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego,

4) w odniesieniu do nauczycieli akademickich - ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 127 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2. Mandat przedstawicieli studentów wygasa nadto z dniem zakończenia studiów, a także ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 163 pkt 4 ustawy.

§ 45

1. Do kompetencji Rady Wydziału należą sprawy określone w ustawie i innych aktach normatywnych oraz w statucie.

2. Do Rady Wydziału należy w szczególności:

1) ustalenie ogólnych kierunków działania Wydziału,

2) wybór Dziekana i Prodziekanów oraz ocena ich działalności,

3) uchwalanie planów studiów i ramowych programów nauczania,

4) uchwalanie planu rzeczowo - finansowego Wydziału,

5) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału,

6) opiniowanie wniosków w sprawie zatrudniania na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale,

7) opiniowanie wniosków w sprawie powierzania zajęć dydaktycznych osobom spoza Wydziału,

8) uchwalanie wniosków w sprawie tworzenia, przekształcania i znoszenia kierunków studiów,

9) wnioskowanie lub opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia, przekształcania i znoszenia jednostek organizacyjnych Wydziału,

10) uchwalanie wniosków w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego,

11) uchwalanie wniosków w sprawie limitów przyjęć na studia,

12) powoływanie wydziałowych komisji opiniodawczych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach nurtujących społeczność Wydziału.

§ 46

1. Posiedzenia Rady Wydziału są otwarte.

2. Rada może z ważnych powodów uchwalić tajność części lub całości obrad Rady Wydziału.

§ 47

1. Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w semestrze.

2. Na wniosek 1/5 składu Rady Wydziału Dziekan obowiązany jest zwołać posiedzenie nadzwyczajne Rady, które powinno odbyć się nie później niż14 dni od złożenia wniosku.

3. Z wyjątkiem przypadków nagłych zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału powinno być doręczone na piśmie nie później niż 5 dni przed posiedzeniem.

4. W zaproszeniu należy podać porządek posiedzenia, w którym winne być określone sprawy, które wymagają uchwały Rady Wydziału.

5. W wyjątkowych przypadkach wniosek złożony na posiedzeniu może być włączony do porządku posiedzenia uchwałą Rady Wydziału.

§ 48

Udział członków Rady Wydziału w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy.

§ 49

Rada Wydziału może określić szczegółowe zasady swej organizacji pracy w formie regulaminu.

§ 50

1. Dziekan jest organem wykonawczym, kierującym Wydziałem i reprezentującym go na zewnątrz.

2. Dziekan jest przełożonym służbowym pracowników Wydziału oraz przełożonym studentów i uczestników studiów doktoranckich.

§ 51

1. Dziekana wybiera Rada Wydziału bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości skreśla się z listy kandydata, który uzyskał najmniejszą ilość głosów, a listę pozostałych kandydatów poddaje się ponownie pod głosowanie.

3. Posiedzeniu wyborczemu Rady Wydziału przewodniczy najstarszy wiekiem nauczyciel akademicki.

§ 52

Prodziekanów wybiera Rada Wydziału na wniosek Dziekana - elekta, który wskazuje zakres obowiązków Prodziekanów.

Postanowienia § 27 ust. 2 i § 36 ust. 1 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 53

Jeżeli w czasie trwania kadencji zwolni się stanowisko Dziekana lub Prodziekana wybiera się na to miejsce inną osobę na okres do końca kadencji w trybie przewidzianym w § 51 i § 52 z odpowiednim zastosowaniem § 43.

§ 54

1. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Wydziału nie zastrzeżone dla innych organów Uniwersytetu lub Dyrektora Administracyjnego.

2. Do kompetencji Dziekana należy w szczególności:

1) kierowanie Wydziałem i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) zwoływanie Rady Wydziału i przewodniczenie jej obradom, z wyjątkiem przewodniczenia posiedzeniom, na których oceniana jest działalność Dziekana,

3) sprawowanie funkcji przełożonego pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich,

4) ustalanie szczegółowego planu zajęć dydaktycznych Wydziału,

5) troska o zaspokajanie potrzeb socjalno - bytowych studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz o należyte traktowanie potrzeb pracowników,

6) podejmowanie decyzji w sprawach, z którymi zwrócą się pracownicy, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, o ile nie są one zastrzeżone do kompetencji innych organów.

3. Dziekan zasięga opinii Rady Wydziału we wszystkich ważnych sprawach dotyczących kierowania Wydziałem.

§ 55

1. Kompetencje Prodziekanów określa Dziekan.

2. Dziekan może dokonać czynności należącej do Prodziekana powiadamiając go niezwłocznie o tym fakcie.

3. Prodziekan może dokonać czynności należącej do Dziekana za jego zgodą lub z upoważnienia.

§ 56

Jednostkami organizacyjnymi Wydziału mogą być: Instytuty, Katedry, Zakłady, Badawcze Stacje Terenowe, Laboratoria, Pracownie, Zespoły Badawcze i Zespoły Dydaktyczne.

§ 57

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Wydziałów są Instytuty, Katedry i Zakłady.

2. Instytuty, Katedry i Zakłady tworzy, przekształca i znosi Senat na wniosek Rady Wydziału lub zaopiniowany przez Radę Wydziału wniosek grupy zainteresowanych pracowników.

3. Zakłady mogą być tworzone jako jednostki organizacyjne Wydziału, Instytutu lub Katedry Zespołowej.

§ 58

Instytut organizuje i prowadzi pracę naukową i dydaktyczną związaną z określonym kierunkiem studiów bądź określoną grupą przedmiotów nauczania lub specjalizacji badawczych.

§ 59

Instytut można utworzyć, gdy w jego skład wejdzie co najmniej 15 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 5 profesorów lub doktorów habilitowanych.

§ 60

Organami Instytutu są Dyrektor Instytutu, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz oraz Rada Instytutu.

Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Instytutu.

§ 61

1. Kompetencje Rady Instytutu oraz strukturę Rady określa Rada Wydziału z zastrzeżeniem ustawowych kompetencji Rady Wydziału.

W skład Rady Instytutu powinni wchodzić także przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profesorami, docentami i doktorami habilitowanymi, studentów, i uczestników studiów doktoranckich oraz innych pracowników Instytutu.

2. Postanowienia ust. 1 nie naruszają przyznanych Radzie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

§ 62

1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu wybiera w tajnym i bezpośrednim głosowaniu zebranie ogólne pracowników Instytutu, którego skład powinni stanowić co najmniej w 60% nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie. Strukturę pozostałej części zebrania wyborczego, w tym ewentualny udział studentów i uczestników studiów doktoranckich określa Rada Wydziału.

Postanowienia § 11 ust. 2 do 4 stosuje się odpowiednio.

2. Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu może być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nauczyciel akademicki zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub docenta bądź posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.

3. W wyjątkowych wypadkach kandydatem może być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora.

4. Na stanowisko Dyrektora Instytutu powołuje Rektor na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału.

§ 63

Postanowienia § 62 mają odpowiednie zastosowanie do wyboru kandydatów i powołania na stanowisko zastępcy Dyrektora Instytutu, których przedstawia kandydat na Dyrektora.

Nie stosuje się ograniczeń dotyczących powoływania na stanowisko osób posiadających stopień naukowy doktora.

§ 64

1. Katedra i Zakład organizuje i prowadzi pracę naukową i dydaktyczną związaną z określoną dyscypliną naukową.

2. Dla grupy pokrewnych przedmiotów nauczania lub specjalizacji badawczych można utworzyć Katedrę Zespołową.

§ 65

1. Katedrę można utworzyć, gdy w jej skład wejdzie co najmniej 5 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej jeden profesor lub doktor habilitowany.

2. Zakład można utworzyć, gdy w jego skład wejdzie co najmniej 3 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej jeden profesor lub doktor habilitowany.

§ 66

1. Badawcze Stacje Terenowe, Laboratoria, Pracownie, Zespoły Badawcze i Zespoły Dydaktyczne są jednostkami związanymi z określonym przedmiotem badań lub przedmiotem nauczania w ramach Instytutu lub Katedry Zespołowej albo Wydziału.

2. Pracownia i Zespół Badawczy mogą być związane z Zakładem Instytutu lub Katedrą albo utworzone jako jednostki wspólne dla kilku Katedr lub Zakładów.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek Rady Wydziału lub zaopiniowany przez Radę Wydziału wniosek grupy zainteresowanych pracowników, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 67

1. Kandydatów na stanowisko Kierownika Katedry i Kierownika Zakładu przedstawia bezpośredni przełożony spośród zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w danej jednostce organizacyjnej nauczycieli akademickich zajmujących stanowisko profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub docenta, a także posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego. W szczególnych przypadkach przedstawiający kandydata powinien zasięgnąć opinii zainteresowanego zespołu danej jednostki organizacyjnej.

2. Dla wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Katedry lub Zakładu Rada Wydziału może przeprowadzić konkurs otwarty.

3. Postanowienia § 62 ust.3 i 4 mają odpowiednio zastosowanie do powołania na stanowisko Kierownika Katedry i Zakładu.

§ 68

Kierowników innych jednostek organizacyjnych Wydziału powołuje Rektor na wniosek Dziekana lub Dyrektora Instytutu, po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału.

§ 69

1. Kadencja Dyrektorów Instytutów, Kierowników Katedr i Zakładów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału trwa trzy lata.

2. Wymienionych w ust. 1 stanowisk nie dotyczą ograniczenia związane z dopuszczalną ilością kadencji ani zakazy zajmowania drugiego niższego stanowiska, z tym że Dyrektorzy Instytutów mogą zajmować stanowisko jedynie przez dwie kolejne kadencje.

§ 70

Uchwały Rady Instytutu oraz decyzje Dyrektora Instytutu, Kierownika Katedry i kierownika innej jednostki organizacyjnej Wydziału wiążą pracowników danej jednostki.

 

Rozdział IV

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

I POZAWYDZIAŁOWE

§ 71

1. Studium Języków Obcych jest międzywydziałową jednostką organizacyjną, powołaną do:

1) organizowania nauki języków obcych na Uniwersytecie,

2) nauczania języków obcych studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników Uniwersytetu,

3) nauczania języka polskiego cudzoziemców,

4) realizacji innych zadań powierzonych przez Senat i Rektora.

2. Przy Studium Języków Obcych działają stałe komisje egzaminacyjne powołane przez Senat na wniosek Rektora, do zadań których należy ocena stanu znajomości języków obcych przez nauczycieli akademickich.

3. Szczegółową organizację Studium Języków Obcych ustala Rektor w formie regulaminu po wysłuchaniu opinii Senatu.

§ 72

1. Na czele Studium stoi Dyrektor, który jest przełożonym pracowników Studium.

2. Dyrektora Studium Języków Obcych powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich Studium, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, po wysłuchaniu opinii zebrania ogólnego pracowników.

3. Zastępców Dyrektora powołuje Rektor na jego wniosek, po wysłuchaniu opinii zebrania ogólnego pracowników.

4. Kierowników Zespołów Językowych powołuje Rektor na wniosek Dyrektora.

5. Postanowienia § 69 stosuje się odpowiednio.

§ 73

1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do organizowania i rozwijania działalności dydaktycznej w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów oraz prowadzenia rekreacji ruchowej dla studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników.

2. Szczegółową organizację Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ustala Rektor w formie regulaminu, po wysłuchaniu opinii Senatu.

§ 74

1. Na czele Studium Wychowania Fizycznego i Sportu stoi Dyrektor, który jest przełożonym pracowników Studium.

2. Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich Studium, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, po wysłuchaniu opinii zebrania ogólnego pracowników.

3. Zastępców Dyrektora powołuje Rektor na wniosek Dyrektora, po wysłuchaniu opinii zebrania ogólnego pracowników.

4. Postanowienia § 69 stosuje się odpowiednio.

§ 75

1. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych jest pozawydziałową jednostką organizacyjną, powołaną do kształcenia w trybie wyższych studiów zawodowych kandydatów do zawodu nauczycieli języków obcych.

2. Organami Kolegium są Dyrektor, który kieruje jego pracą i reprezentuje je na zewnątrz oraz Rada Kolegium. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Kolegium.

3. Szczegółową organizację Kolegium ustala na wniosek Rady Rektor w formie regulaminu, po wysłuchaniu opinii Senatu.

§ 76

1. Dyrektora Kolegium powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich Kolegium, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, po wysłuchaniu opinii zebrania ogólnego pracowników.

2. Zastępcę Dyrektora powołuje Rektor na wniosek Dyrektora, po wysłuchaniu opinii zebrania ogólnego pracowników.

3. Kierowników Zespołów Językowych powołuje Rektor na wniosek Dyrektora.

4. Postanowienia § 69 stosuje się odpowiednio.

§ 77

1. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Kolegium nie zastrzeżone dla innych organów Uniwersytetu lub Dyrektora Administracyjnego.

2. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) sprawowanie funkcji przełożonego pracowników i studentów,

2) ustalanie szczegółowego planu zajęć dydaktycznych Kolegium,

3) zwoływanie posiedzeń Rady Kolegium i przewodniczenie jej obradom, z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana jest działalność Dyrektora.

§ 78

1. W skład Rady Kolegium wchodzą: Dyrektor, zastępca Dyrektora, Kierownicy Zespołów Językowych oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, po dwóch z każdego Zespołu Językowego.

2. W skład Rady Kolegium wchodzą także przedstawiciele studentów w liczbie do 15% składu oraz przedstawiciele pracowników Kolegium nie będących nauczycielami akademickimi w liczbie do 5% składu Rady.

3. Rektor może powołać w skład Rady przedstawicieli studiów neofilologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, które są przedmiotem nauczania w Kolegium.

4. Postanowienia § 69 stosuje się odpowiednio.

§ 79

1. Do kompetencji Rady Kolegium należą sprawy określone w regulaminie, o którym mowa w § 75 ust.3.

2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) ustalanie ogólnych kierunków działania Kolegium,

2) uchwalanie planu rzeczowo - finansowego Kolegium,

3) uchwalanie wniosków w sprawie tworzenia, przekształcania i znoszenia kierunków studiów,

4) uchwalanie planów studiów i ramowych programów nauczania,

5) uchwalanie wniosków w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego,

6) określenie limitu przyjęć na studia,

7) opiniowanie wniosków w sprawie zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego w Kolegium,

8) przyjmowanie sprawozdań z działalności Kolegium i ocena działalności Dyrektora.

 

Rozdział V

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

§ 80

1. Biblioteka Główna stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu, pełni funkcje ogólnodostępnej biblioteki naukowej, jest ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji i informacji naukowej oraz ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu składa się z Biblioteki Głównej wraz z filiami, zwanej dalej Biblioteką Główną oraz bibliotek i księgozbiorów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

3. System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu z wyłączeniem księgozbiorów jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 jest obsługiwany przez bibliotekarzy.

§ 81

1. Dyrektora Biblioteki Głównej powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Biblioteczną.

2. Zastępców Dyrektora powołuje Rektor, na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

3. Postanowienia § 69 stosuje się odpowiednio.

§ 82

1. Biblioteką Główną kieruje Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem bibliotek i księgozbiorów Uniwersytetu.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki Głównej oraz pracowników bibliotek jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

3. Dyrektor Biblioteki Głównej wydaje niezbędne zarządzenia w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

4. Dyrektor przedstawia Senatowi sprawozdanie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego.

§ 83

1. Filie Biblioteki Głównej powołuje Rektor, na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

2. Bibliotekę jednostki organizacyjnej Uniwersytetu powołuje Rektor na wniosek kierownika tej jednostki, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Biblioteki Głównej. Warunki przekształcenia księgozbioru jednostki organizacyjnej w bibliotekę określa regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej.

§ 84

1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu oraz Biblioteka Główna zobowiązane są do współdziałania w zakresie racjonalnego, odpowiadającego potrzebom Uniwersytetu gromadzenia i wykorzystania zbiorów, informacji o publikacjach pracowników Uniwersytetu, specjalistycznej konsultacji przy opracowaniu zbiorów oraz w zakresie innych funkcji Biblioteki Głównej, wiążących się z zadaniami i działalnością danej jednostki.

2. Odpowiednie zarządzenia i polecenia w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie wydaje Rektor.

§ 85

1. W Uniwersytecie działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.

2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:

1) Dyrektor Biblioteki Głównej,

2) przedstawiciele Biblioteki Głównej w liczbie 50% składu Rady, wybrani na ogólnym zebraniu pracowników spośród nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników,

3) przedstawiciele Wydziałów i jednostek międzywydziałowych oraz pozawydziałowych Uniwersytetu, delegowani przez Rektora,

4) jeden przedstawiciel Samorządu Studentów,

5) jeden przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich.

3. Przewodniczącego Rady Bibliotecznej wybiera Rada.

4. Postanowienia § 69 stosuje się odpowiednio.

5. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:

1) przedstawianie Rektorowi kandydatów na Dyrektora Biblioteki Głównej,

2) opiniowanie kandydatów na zastępców Dyrektora Biblioteki Głównej,

3) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej,

4) opiniowanie wniosku o powołanie filii Biblioteki Głównej,

5) opiniowanie na wniosek Rektora wszystkich spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu, a w szczególności:

a) kierunków rozwoju Biblioteki Głównej,

b) współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z Biblioteką Główną w zakresie wymienionym w § 84 statutu,

c) zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów.

6. Szczegółowy tryb działania Rady Bibliotecznej określa regulamin Rady zatwierdzony przez Rektora.

 

Rozdział VI

ARCHIWUM

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

§ 86

Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego jako archiwum zakładowe państwowej jednostki organizacyjnej działa w obrębie państwowej sieci archiwalnej. Zadaniem Archiwum jest przyjmowanie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

§ 87

Organizację i funkcjonowanie Archiwum określa regulamin wydany przez Rektora z uwzględnieniem zasad ustalonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

§ 88

Kierownika Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Administracyjnego. Kierownik Archiwum powinien być absolwentem studiów wyższych ze specjalnością archiwalną.

 

Rozdział VII

WYDAWNICTWO

UNIWERSYTETU GDAŃDKIEGO

§ 89

1. Wydawnictwo jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego i prowadzi działalność wydawniczą wspierającą realizację zadań Uniwersytetu.

2. Na czele Wydawnictwa stoi Redaktor Naczelny, powoływany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu. Redaktor Naczelny jest służbowym przełożonym pracowników Wydawnictwa.

3. W skład Wydawnictwa wchodzą:

a) Dział Redakcyjny,

b) Dział Sprzedaży.

4. Szczegółową organizację i zasady działania Wydawnictwa określa regulamin uchwalony przez Senat na wniosek Redaktora Naczelnego.

§ 90

1. Przy Redaktorze Naczelnym działa Kolegium Redakcyjne w składzie reprezentatywnym dla gałęzi nauk uprawianych w Uniwersytecie.

2. Członków Kolegium Redakcyjnego powołuje Rektor na wniosek Redaktora Naczelnego po zasięgnięciu opinii Senatu.

3. Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzje o przyjęciu pracy do druku, w trybie określonym regulaminem Wydawnictwa.

§ 91

Odpowiedzialność za działalność Wydawnictwa ponosi Redaktor Naczelny, który składa Senatowi coroczne sprawozdania z działalności.

§ 92

Wydawnictwo publikuje w szczególności:

1) rozprawy habilitacyjne i inne książki naukowe,

2) podręczniki i skrypty,

3) zeszyty naukowe.

§ 93

1. Przygotowanie zeszytów naukowych pozostaje pod pieczą Rad Wydziałów.

2. Rady Wydziałów w ramach środków ustalonych planem rzeczowo - finansowym Uniwersytetu określają serie zeszytów naukowych i powołują ich redaktorów naukowych.

 

Rozdział VIII

ADMINISTRACJA UNIWERSYTETU

§ 94

1. Zadaniem administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest stwarzanie i utrzymywanie warunków dla pełnej realizacji ustawowych i statutowych funkcji Uniwersytetu, w tym zwłaszcza badawczych i dydaktycznych, a także organizowanie pomocy socjalnej dla pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich, oraz uczestniczenie w zarządzaniu mieniem Uniwersytetu.

2. Pracownicy administracji są integralną częścią społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 95

1. Administracją Uniwersytetu Gdańskiego kieruje Dyrektor Administracyjny, który równocześnie zarządza mieniem i gospodarką Uniwersytetu w zakresie określonym przez przepisy prawa, statut oraz regulamin organizacyjny Uniwersytetu.

2. Do Dyrektora Administracyjnego należą w szczególności sprawy:

a) mienia i gospodarki Uniwersytetu w zakresie zwykłego zarządu,

b) wewnętrznej organizacji administracji,

c) obiegu informacji i dokumentacji,

d) utrzymania porządku i czystości,

e) inwestycji i remontów,

f) konserwacji aparatury i innych urządzeń,

g) transportu,

h) socjalne pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu,

i) inne z zakresu administracji Uniwersytetu zlecone przez Rektora.

3. Dyrektorowi Administracyjnemu podlegają osobowo pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracyjni i obsługi zatrudnieni w Uniwersytecie.

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, służbowo podlegają kierownikom jednostek organizacyjnych, w których są zatrudnieni.

§ 96

1. Dyrektora Administracyjnego powołuje i odwołuje Rektor za zgodą Senatu.

2. Dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Rektor może przeprowadzić konkurs.

§ 97

Zastępców Dyrektora Administracyjnego powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dyrektora Administracyjnego.

§ 98

Kwestor jest zastępcą Dyrektora Administracyjnego.

§ 99

1. Administracja Uniwersytetu dzieli się na:

a) administrację centralną, która uczestniczy w realizacji zadań Rektora, Dyrektora Administracyjnego oraz wykonuje inne zadania określone w regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu,

b) administrację jednostek organizacyjnych, w szczególności Wydziałów, jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych, międzyuczelnianych i ogólnouczelnianych, która uczestniczy w realizacji zadań tych jednostek.

2. Pracą administracji centralnej kieruje Dyrektor Administracyjny; pracą administracji jednostek organizacyjnych kierują kierownicy tych jednostek.

3. Regulamin organizacyjny Uniwersytetu może przewidywać, iż określone jednostki organizacyjne administracji centralnej są podporządkowane bezpośrednio Rektorowi.

§ 100

Organizację administracji oraz szczegółowe zakresy działania Dyrektora Administracyjnego i kierowników jej jednostek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu.

 

Rozdział IX

MIENIE, FINANSE I GOSPODARKA

§ 101

1. Mienie Uniwersytetu obejmuje własność i inne prawa majątkowe.

2. Grunty państwowe pozostające w zarządzie Uniwersytetu w chwili wejścia w życie ustawy są przedmiotem użytkowania wieczystego Uniwersytetu.

3. Budynki i urządzenia związane trwale z gruntami państwowymi pozostającymi w użytkowaniu wieczystym oraz pozostałe składniki mienia Uniwersytetu są jego własnością.

4. Uniwersytet jest zwolniony z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 102

1. Uniwersytet może uzyskiwać środki finansowe z:

1) budżetu państwa,

2) budżetów gmin bądź ich związków,

3) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

4) odpłatnej działalności badawczej, doświadczalnej oraz z opłat licencyjnych,

5) opłat za zajęcia dydaktyczne,

6) wydzielonej działalności gospodarczej,

7) udziałów w działalności podmiotów gospodarczych,

8) lokat kapitałowych.

2. Senat może wprowadzić odpłatność za udział w kształceniu zaocznym, wieczorowym, podyplomowym i w innych formach kształcenia zawodowego określając równocześnie jej zasady. Dotyczy to także kształcenia na studiach dziennych, jeżeli rok studiów jest powtarzany z powodu niezadowalających wyników w nauce.

3. Udział jednostek organizacyjnych w wypracowanych przez nie zyskach z działalności badawczej i gospodarczej określa Senat.

4. O podjęciu wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż działalność badawcza, doświadczalna i szkoleniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6 oraz o warunkach jej realizacji, decyduje Rektor po wysłuchaniu opinii Senatu.

§ 103

1. Uniwersytet może utworzyć ze środków pochodzących spoza budżetu państwa własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich. O utworzeniu funduszu i zasadach gospodarowania nim decyduje Senat.

2. Stypendia z funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów przyznawanych ze środków pochodzących z budżetu państwa.

3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane studentom przy udziale Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 104

Uniwersytet Gdański w granicach obowiązujących przepisów prawnych, samorządnie gospodaruje mieniem.

§ 105

1. Gospodarka finansowa Uniwersytetu jest prowadzona na podstawie planu rzeczowo-finansowego uchwalonego przez Senat do 30 listopada roku poprzedzającego rok obrotowy.

2. Plan rzeczowo - finansowy określa także zasady udziału Uniwersytetu w korzystaniu ze środków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy, przyznanych z budżetu państwa na prowadzenie określonych prac badawczych przez pracowników Uniwersytetu lub ich zespoły (granty).

3. Jeżeli z powodu nie przyznania środków finansowych z budżetu państwa uchwalenie planu rzeczowo - finansowego nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 1, Senat uchwali prowizorium budżetowe.

§ 106

1. Decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu podejmuje, stosownie do posiadanych kompetencji, Rektor oraz Dyrektor Administracyjny, chyba że statut zastrzega kompetencję Senatu.

2. Regulamin organizacyjny Uniwersytetu może określić zasady upoważnienia pracowników do działania w zakresie dotyczącym mienia i gospodarki.

§ 107

O rozdziale środków przeznaczonych przez organy Uniwersytetu Gdańskiego na cele studenckie decydują organy Samorządu Studenckiego w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Samorządu.

§ 108

1. W ramach zwykłego zarządu decyzje i czynności dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu podejmuje Dyrektor Administracyjny, który w tym zakresie reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.

2. Przez zwykły zarząd rozumie się załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłym korzystaniem z mienia i gospodarowaniem mieniem, zgodnym z jego przeznaczeniem i utrzymywanie go w stanie niepogorszonym.

3. Do czynności zwykłego zarządu mieniem i gospodarką Uniwersytetu należą w szczególności:

a) nabywanie i zbywanie mienia do wysokości określonej przez Senat,

b) zaciąganie pożyczek do wysokości określonej przez Senat z zastrzeżeniem spłaty w ciągu roku obrotowego,

c) wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na okres do 5 lat,

d) inne decyzje i czynności określone w regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu.

§ 109

Rektor może uchylić lub zmienić decyzję Dyrektora Administracyjnego podjętą w ramach zwykłego zarządu mieniem i gospodarką Uniwersytetu jeśli jest ona niezgodna z prawem lub narusza interes Uniwersytetu.

§ 110

1. Decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu wykraczające poza ramy zwykłego zarządu podejmuje Rektor, chyba że niezbędna jest zgoda Senatu.

2. Zgody Senatu wymaga w szczególności :

a) nabycie lub zbycie mienia o wartości przekraczającej kwotę, którą określi Senat jako górną granicę w dyspozycji Rektora w rozumieniu ust. 1,

b) zaciągnięcie pożyczki w wysokości przekraczającej kwotę określoną w punkcie a,

c) wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na okres powyżej 5 lat,

d) przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości dziesięciokrotnie większej od dolnej granicy wartości środka trwałego,

e) przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie fundacji,

f) określenie zasad nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Uniwersytet,

g) podejmowanie innych decyzji i czynności zastrzeżonych przez Senat.

§ 111

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu mogą bez zgody Rektora i Senatu przyjmować dary w postaci książek, materiałów lub sprzętu o wartości nie przekraczającej dolnej granicy wartości środka trwałego. Jeśli jednak przyjęcie darów może budzić wątpliwości, zwłaszcza ze względu na rodzaj daru albo darczyńcę, kierownik jednostki jest zobowiązany uzyskać na to zgodę Rektora, który w razie potrzeby, może zwrócić się w tej sprawie do Senatu.

 

Rozdział X

PRACOWNICY UNIWERSYTETU

§ 112

1. O przyjęciu do pracy w Uniwersytecie Gdańskim na stanowisko nauczyciela akademickiego inne niż profesora zwyczajnego decyduje Rektor w formie mianowania lub zawarcia umowy o pracę z zachowaniem przepisów ustawy i statutu. Zatrudnienie pracowników naukowo - technicznych następuje na wniosek Dziekana Wydziału, kierownika jednostki międzywydziałowej lub pozawydziałowej. Zatrudnienie pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej następuje na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej.

2. Pracowników nie będących nauczycielami akademickimi określonych w § 95 ust. 3 zatrudnia na podstawie umowy o pracę Dyrektor Administracyjny.

3. Ilekroć w statucie mowa jest o nauczycielach akademickich, dotyczy to także pracowników Biblioteki Głównej określonych w art. 77 ustawy.

4. Zasady polityki kadrowej Uniwersytetu ustala Rektor po konsultacji ze związkami zawodowymi i wysłuchaniu opinii Senatu.

§ 113

1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje się na podstawie mianowania, z zastrzeżeniem postanowień § 118 statutu.

2. Mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w Uniwersytecie Gdańskim pracownika naukowo - dydaktycznego i naukowego oraz starszego wykładowcy i wykładowcy następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego.

3. Konkurs przeprowadza się z uwzględnieniem następujących zasad:

1) konkurs ogłasza Dziekan Wydziału, Dyrektor jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej albo Dyrektor Biblioteki Głównej po uzyskaniu zgody Rektora,

2) ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami szczególnymi, a w ich braku w sposób przyjęty zwyczajowo.

4. Komisję konkursową oraz jej przewodniczącego powołuje Dziekan; w skład komisji powinien wejść zainteresowany Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry lub Zakładu.

5. W jednostce międzywydziałowej i pozawydziałowej komisję konkursową powołuje odpowiednio jej Dyrektor, a w Bibliotece Głównej jej Dyrektor.

6. Podstawowe kryterium kwalifikacyjne stanowi poziom naukowy i dydaktyczny kandydata. Rada wydziału może postanowić, że kryterium kwalifikacyjne będzie stanowiła także znajomość języków obcych.

§ 114

1. Na stanowisku lektora lub instruktora może być zatrudniona osoba, która posiada odpowiednio dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem magistra filologii obcej lub magistra wychowania fizycznego, a w wyjątkowych przypadkach także osoba posiadająca dyplom ukończenia innych studiów wyższych.

2. Mianowanie po raz pierwszy na stanowisko lektora lub instruktora następuje na okres jednego roku.

§ 115

Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem magistra oraz pracowała co najmniej przez okres 7 lat lub 5 lat jeśli posiada stopień naukowy doktora, w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzanych zajęć dydaktycznych i posiada istotne osiągnięcia w pracy zawodowej.

§ 116

1. Na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem magistra oraz pracowała co najmniej przez okres 12 lat lub 9 lat jeśli posiada stopień naukowy doktora, w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzanych zajęć dydaktycznych i posiada istotne osiągnięcia w pracy zawodowej.

2. Na stanowisku starszego wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu może być zatrudniona także osoba, która posiada tytuł trenera klasy I-szej i ukończone studia wyższe.

§ 117

1. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego mianuje Rektor na wniosek Dziekana, złożony za zgodą właściwej Rady Wydziału, po zasięgnięciu opinii Senatu.

2. Na inne stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziałach mianuje Rektor na wniosek Dziekana, zaopiniowany przez właściwą Radę Wydziału.

3. Na pozostałe stanowiska nauczycieli akademickich powołuje Rektor na wniosek dyrektora jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej albo Dyrektora Biblioteki Głównej.

§ 118

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, który ma być zatrudniony w Uniwersytecie jako dodatkowym miejscu pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy albo też dla wykonania określonych zadań, następuje w drodze umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera Rektor, na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału lub na wniosek dyrektora jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej albo Dyrektora Biblioteki Głównej.

§ 119

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony z innych ważnych przyczyn niż wymienione w art. 93 i 94 ustawy wymaga zgody właściwej Rady Wydziału, a w odniesieniu do osób zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych, jednostce pozawydziałowej i w Bibliotece Głównej - zgody Senatu.

§ 120

Na wniosek zainteresowanego zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego oraz poparty przez dwóch recenzentów posiadających stopień doktora habilitowanego, w tym jednego spoza uczelni i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Wydziału okres zatrudnienia adiunkta może być przedłużony ponad 9 lat.

§ 121

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, której kryterium stanowi dopełnianie obowiązków naukowo - badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych określonych w art. 99 ustawy.

2. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje się co cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki bezpośrednio zatrudniającej (Instytut, Katedra, Zakład). Oceny dokonuje się także przed upływem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony.

3. Oceny dokonuje bezpośredni przełożony z zastrzeżeniem ust. 4 i przedstawia ją Radzie Wydziału.

4. Rada Wydziału może powołać Komisję Wydziałową dla Oceny Nauczycieli Akademickich w składzie pięcioosobowym, w tym jeden przedstawiciel adiunktów i asystentów oraz jeden przedstawiciel studentów wyznaczony przez wydziałowy organ Samorządu Studentów. Komisje Wydziałowe powołuje się w szczególności dla oceny nauczycieli akademickich na stanowiskach kierowniczych. Wyboru przedstawiciela adiunktów i asystentów do Komisji dokonuje ogólne zebranie tej grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale. W miarę potrzeby Rada Wydziału może powołać kilka Komisji Wydziałowych. Komisji Wydziałowej przewodniczy Dziekan lub Prodziekan.

5. W jednostkach międzywydziałowych, jednostce pozawydziałowej oraz Bibliotece Głównej oceny nauczycieli akademickich dokonuje komisja pięcioosobowa wybrana przez zebranie ogólne nauczycieli akademickich pod przewodnictwem Dyrektora jednostki lub Dyrektora Biblioteki Głównej.

6. Senat Uniwersytetu powołuje pięcioosobową Komisję Odwoławczą dla Oceny Nauczycieli Akademickich. W skład Komisji Odwoławczej wchodzą: Rektor lub Prorektor jako przewodniczący, dwóch profesorów członków Senatu, jeden przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich - członek Senatu i jeden wchodzący w skład Senatu przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

Senat może powołać kilka Komisji Odwoławczych.

§ 122

1. Podstawę oceny stanowi przedstawiony przez zainteresowanego wykaz dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego, a jeśli oceny dokonuje Komisja Wydziałowa również pisemna opinia bezpośredniego przełożonego.

2. Ocena jest dokonywana w obecności zainteresowanego a jeśli oceny dokonuje Komisja również bezpośredniego przełożonego.

3. W posiedzeniu oceniającym mogą brać udział przedstawiciele związków zawodowych, chyba że zainteresowany nie wyrazi na to zgody.

4. Oceniany może wnieść o wyłączenie wskazanego członka Komisji oceniającej, uprawdopodabniając brak jego bezstronności. O wyłączeniu członka Komisji decyduje Komisja.

5. O podjęciu oceny negatywnej bezpośredni przełożony lub Dziekan Wydziału, Dyrektor jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub Dyrektor Biblioteki Głównej, zawiadamia zainteresowanego na piśmie z podaniem uzasadnienia.

§ 123

1. Zainteresowany może wnieść w ciągu 14 dni odwołanie od oceny do Komisji Odwoławczej, o której mowa w § 121 ust. 6.

2. Komisja Odwoławcza w razie stwierdzenia uchybień zaskarżonej oceny prostuje opinię, bądź uchyla ją i przekazuje do ponownego rozpoznania Komisji w innym składzie.

3. W postępowaniu przed Komisją Odwoławczą stosuje się odpowiednio postanowienia § 122.

§ 124

W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, po upływie roku przeprowadza się dodatkową ocenę.

§ 125

1. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską ma prawo do urlopu płatnego w wymiarze sześciu miesięcy.

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1 może być udzielony na wniosek zainteresowanego jeżeli:

1) otwarty został przewód doktorski,

2) promotor wyrazi na piśmie pozytywną opinię o rokowaniu zakończenia przygotowywania rozprawy w ciągu 2 lat,

3) bezpośredni przełożony zaopiniuje wniosek zainteresowanego.

3. Po zakończeniu udzielonego urlopu zainteresowany przedstawia bezpośredniemu przełożonemu sprawozdanie o sposobie wykorzystania urlopu i stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej.

§ 126

1. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę habilitacyjną ma prawo do urlopu płatnego w wymiarze jednego roku.

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1 może być udzielony, jeżeli:

1) zainteresowany przedstawi przy wniosku o udzielenie urlopu opinię bezpośredniego przełożonego oraz wykaz dorobku naukowego,

2) Rada Wydziału zaopiniuje wniosek zainteresowanego.

3. Po zakończeniu udzielonego urlopu bezpośredni przełożony przedstawia Radzie Wydziału sprawozdanie zainteresowanego o sposobie wykorzystania urlopu i stopnia zaawansowania rozprawy habilitacyjnej.

§ 127

1. Nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego ma prawo do korzystania raz na siedem lat z rocznego urlopu płatnego dla celów naukowych.

2. Wniosek zainteresowanego wymaga opinii Rady Wydziału, która powinna mieć na uwadze prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.

3. Rada Wydziału może ustalić kilkuletni harmonogram korzystania z urlopów, o których mowa w ust. 1.

§ 128

1. Niezależnie od urlopów przewidzianych w §§ 125 - 127 nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do bezpłatnego urlopu dla celów naukowych lub kształcenia zawodowego.

2. Urlop bezpłatny może być udzielony jednorazowo na okres do jednego roku, a w wyjątkowych przypadkach na okres dłuższy.

3. Wniosek o urlop bezpłatny wymaga opinii kierownika jednostki zatrudniającej oraz Rady Wydziału.

§ 129

Okresy płatnych urlopów dla celów naukowych stanowią okres zatrudnienia w rozumieniu przepisów dotyczących stażu pracy. Okres urlopów bezpłatnych nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu powodującą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.

§ 130

Urlopów dla celów naukowych lub kształcenia zawodowego udziela Rektor na wniosek przedstawiony przez Dziekana Wydziału, dyrektora jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub Biblioteki Głównej.

 

Rozdział XI

STUDENCI

§ 131

1. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Gdańskiego następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

2. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego składają następujące ślubowanie:

?Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności studenckiej - z wolą sprostania moim obowiązkom - przystępuję do wspólnoty budujących godność tej uczelni i godność stanu akademickiego.?

3. Prawa i obowiązki studentów związane z tokiem studiów określa regulamin studiów uchwalany przez Senat.

4. Studenci zobowiązani są do postępowania zgodnie z ustawą, statutem, regulaminem studiów i treścią ślubowania. Obowiązują ich także powszechnie uznane reguły tradycji i dobrych obyczajów akademickich.

§ 132

1. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego tworzą Samorząd Studencki, który jest jedynym reprezentantem ogółu studentów.

2. Uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu uchwala regulamin, który określa strukturę i organizację Samorządu i jest podstawą jego działania. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności ze statutem Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Do zadań Samorządu Studenckiego należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych studentów oraz współdziałanie z organami Uniwersytetu Gdańskiego w sprawach przewidzianych w przepisach prawa i statucie.

4. Organy Samorządu Studenckiego zawiadamiają Rektora o podjętych uchwałach. Rektor uchyla uchwałę, która jest niezgodna z przepisami ustawowymi, statutem Uniwersytetu Gdańskiego, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu.

§ 133

1. Studentom Uniwersytetu Gdańskiego przysługuje prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.

2. Uczelnianymi organizacjami studenckimi są w szczególności: koła naukowe, artystyczne i sportowe.

3. Uczelniane organizacje studenckie są rejestrowane przez Rektora pod warunkiem zgodności ich statutu z przepisami ustawowymi i statutem Uniwersytetu Gdańskiego. Od decyzji Rektora przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 134

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mają prawo organizowania akcji protestacyjnych i strajków studenckich i uczestniczenia w nich z zachowaniem zasad określonych w przepisach ustawy.

§ 135

1. Student jednego z dwóch ostatnich lat studiów może ubiegać się o przygotowanie do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego w formie wykonywania czynności dydaktycznych asystenta - stażysty, zwanej dalej stażem dydaktycznym.

2. Staż dydaktyczny nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.

3. Możliwość przyjęcia na staż dydaktyczny ogłasza zainteresowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu za zgodą Rady Wydziału.

4. Czynności dydaktyczne asystenta - stażysty obejmują rocznie do 120 godzin obliczeniowych.

5. Staż dydaktyczny student wykonuje pod opieką pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki dydaktycznej, w której odbywa staż.

6. Dla wyłonienia kandydata na staż dydaktyczny Rada Wydziału może przewidzieć konkurs.

7. Ustalone przez Senat stypendium stażowe przysługuje niezależnie od innych stypendiów, nagród i wynagrodzeń.

 

Rozdział XII

ORGANY ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ

§ 136

1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich właściwa jest w pierwszej instancji Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu.

2. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów właściwa jest w pierwszej instancji Komisja Dyscyplinarna dla Spraw Studentów, zwana dalej Studencką Komisją Dyscyplinarną, a w drugiej instancji Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna.

3. Członków Komisji Dyscyplinarnych oraz ich przewodniczących i zastępców przewodniczącego wybiera w głosowaniu tajnym Senat na okres swej kadencji.

§ 137

1. Nauczyciele akademiccy każdego z Wydziałów oraz każdej z jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowej i Biblioteki Głównej wybierają ze swego grona po jednym kandydacie na członka Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu, a nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji dwóch kandydatów z grupy profesorów i doktorów habilitowanych.

2. Przewodniczącego Komisji oraz jego zastępcę wybiera Senat na wniosek Rektora spośród członków Komisji.

§ 138

1. Skład zespołu orzekającego Komisji, o której mowa w § 137, wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca. W składzie zespołu orzekającego powinien uczestniczyć co najmniej jeden prawnik, chyba że obydwaj prawnicy zostali wyłączeni.

2. Jeżeli obwinionym jest profesor lub doktor habilitowany, w składzie zespołu orzekającego zasiadają w większości członkowie wyłonieni z tej grupy nauczycieli akademickich. Jeżeli obwiniony należy do pozostałej grupy nauczycieli akademickich, większość składu orzekającego powinni stanowić przedstawiciele tej grupy.

§ 139

1. Nauczyciele akademiccy każdego z Wydziałów wybierają ze swego grona po jednym kandydacie na członka Studenckiej Komisji Dyscyplinarnej.

2. Uczelniany organ Samorządu Studentów przedstawia kandydatów na członków Komisji w liczbie odpowiadającej 50% składu Komisji.

3. Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę wybiera Senat na wniosek Rektora spośród członków Komisji z grupy nauczycieli akademickich.

§ 140

1. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna zostaje ukonstytuowana przy odpowiednim zastosowaniu § 139.

2. Przewodniczącym Komisji, o której mowa w ust. 1 powinien być prawnik.

§ 141

Studencka Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna orzekają w składzie pięcioosobowym, w tym dwóch studentów.

§ 142

1. W celu rozpatrzenia sprawy związanej z naruszeniem zasad etyki nauczyciela akademickiego, nie podlegającej właściwości Komisji Dyscyplinarnej lub naruszenia dobrych obyczajów akademickich, Senat lub Rada Wydziału mogą za zgodą zainteresowanych powołać Sąd Koleżeński, określając jego skład i tryb postępowania.

2. Sąd Koleżeński przesyła odpis swego orzeczenia organowi kolegialnemu, który go powołał.

§ 143

1. Organ uczelniany Samorządu Studentów może powołać Sąd Koleżeński dla orzekania w sprawach deliktów dyscyplinarnych, a także naruszenia obowiązków organizacyjnych studentów.

2. Skład Sądu Koleżeńskiego i tryb postępowania przed tym Sądem określa regulamin Samorządu Studentów.

3. O przekazaniu sprawy do Studenckiej Komisji Dyscyplinarnej lub do Sądu Koleżeńskiego decyduje Rektor po zasięgnięciu opinii lub na wniosek uczelnianego organu Samorządu Studentów.

 

Rozdział XIII

POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI UNIWERSYTETU I ODBYWANIE ZGROMADZEŃ

§ 144

1. Od uchwały organu kolegialnego służy odwołanie do wyższego organu kolegialnego a od decyzji organu jednoosobowego służy odwołanie do wyższego organu jednoosobowego, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

2. Szczególne kompetencje Senatu w zakresie uchylania uchwał oraz Rektora w zakresie zawieszania wykonania uchwał i uchylania decyzji określa ustawa.

3. Organy oraz tryb podejmowania decyzji w sprawach dydaktycznych studentów określa regulamin studiów.

§ 145

1. Decyzja organu jednoosobowego, z której nie wynikają uprawnienia dla określonej osoby może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis ustawy, a dobro Uniwersytetu albo uzasadniony interes indywidualny za tym przemawia.

2. Możliwość uchylenia lub zmiany decyzji organu jednoosobowego, z której wynikają określone uprawnienia osoby, zależy od zgody tej osoby.

§ 146

1. Uchwały organów i ciał kolegialnych zapadają bezwzględną większością pozytywnych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.

2. Jeżeli w toku posiedzenia liczba członków organu kolegialnego zmniejszy się poniżej wymaganego kworum, przewodniczący zamyka posiedzenie, chyba że zebrani postanowią ograniczyć dalsze obrady do czynności nie wymagających uchwały.

3. Głosowanie w zastępstwie osób nieobecnych jest niedopuszczalne.

4. Uchwała organu kolegialnego powinna zawierać w swej treści dokładne podanie wyników głosowania.

§ 147

Osoba, której sprawa dotyczy bezpośrednio, nie uczestniczy w tej sprawie w głosowaniu i przy ocenie tego głosowania jest traktowana tak, jakby nie była członkiem danego organu kolegialnego; odejmuje się ją od liczby członków organu i od liczby osób obecnych na posiedzeniu.

§ 148

1. Głosowanie tajne należy przeprowadzić, jeżeli

a) przepisy prawa, statut lub regulamin tego wymagają,

b) sprawa dotyczy stopnia lub tytułu naukowego, powołania na stanowisko pracownika Uniwersytetu, jego awansu, zwolnienia ze stanowiska, odznaczenia, wyróżnienia albo wniosku w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej,

c) na żądanie członka organu kolegialnego.

2. We wszystkich innych wypadkach głosowanie jest jawne.

§ 149

1. Uchwały Senatu i Rad Wydziałów są ogłaszane publicznie.

2. Nie ogłasza się uchwał dotyczących spraw personalnych mogących naruszać uzasadniony interes lub dobre imię osoby.

§ 150

Jeśli z ustawy, statutu lub z charakteru danej sprawy nie wynika nic innego, przy składaniu wniosków obowiązuje droga służbowa.

§ 151

1. Wniosek w sprawie indywidualnej powinien być przedstawiony organowi uprawnionemu do wydania decyzji niezależnie od treści opinii organu kolegialnego, jeśli taka w sprawie została wyrażona, chyba że wnioskodawca cofnie wniosek.

2. W wypadku opinii negatywnej, uchwalonej przez organ kolegialny, należy dołączyć do akt wyciąg z protokołu obrazujący przebieg i treść dyskusji nad wnioskiem. Jeśli nie było dyskusji, należy to zaznaczyć w wyciągu z protokołu.

3. Opinia w sprawie jest jawna dla zainteresowanego.

§ 152

Jeżeli organ działającej w Uniwersytecie organizacji społecznej albo studenckiej wyraża opinię w sprawie osobowej, opinia ta jest jawna dla stron i właściwych w sprawie organów Uniwersytetu.

§ 153

1. Każdy pracownik i każdy student oraz uczestnik studiów doktoranckich Uniwersytetu ma prawo wnieść do właściwego organu Uniwersytetu skargę na czynność niezgodną z prawem, statutem lub dobrem Uniwersytetu. Uniemożliwienie lub utrudnianie korzystania z tego prawa pociąga za sobą odpowiedzialność służbową lub dyscyplinarną.

2. O zarzutach skargi należy powiadomić osoby bezpośrednio zainteresowane, umożliwiając im przedstawienie wyjaśnień i innych dowodów. W razie wątpliwości należy sprawdzić twierdzenia skargi i ustalić fakty.

§ 154

W sprawach dotyczących postępowania przed organami Uniwersytetu, nie uregulowanych w odrębnych przepisach, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 155

1. Pracownicy, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie Uniwersytetu z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

2. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu Gdańskiego wymaga zgody Rektora.

3. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy powiadamiają Rektora na piśmie co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia.

W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć powiadomienie złożone w krótszym terminie.

4. Powiadomienie Rektora o zamiarze zorganizowania zgromadzenia powinno określać:

a) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia i planowany czas trwania zgromadzenia,

b) cel i zasadnicze punkty programu zgromadzenia,

c) organizatorów odpowiadających przed organami uczelni za przebieg zgromadzenia,

d) środki służące zapewnieniu spokojnego przebiegu zgromadzenia.

5. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane w ramach Wydziału, jednostki międzywydziałowej lub Biblioteki Głównej, o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy powiadomić także Dziekana lub kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej.

§ 156

1. Przewodniczący otwiera, kieruje przebiegiem i zamyka zgromadzenie oraz czuwa nad spokojnym jego przebiegiem i przeciwdziała wszystkiemu, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu.

2. Przewodniczący ma obowiązek:

a) usunąć uczestników, którzy swym zachowaniem zakłócają przebieg zgromadzenia lub uniemożliwiają jego spokojne przeprowadzenie,

b) rozwiązać zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego wydanym w wykonaniu jego obowiązków i zagrażają tym samym spokojnemu przebiegowi zgromadzenia.

3. Uczestnicy zgromadzenia są obowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania lub zamknięcia.

§ 157

1. Rektor ma prawo delegowania na zgromadzenie swojego przedstawiciela.

2. Przedstawiciel Rektora może rozwiązać zgromadzenie w przypadku niewypełnienia obowiązków przez przewodniczącego zgromadzenia.

3. Rozwiązanie zgromadzenia przedstawiciel Rektora poprzedza ostrzeżeniem.

§ 158

Czas, miejsce i przebieg zgromadzenia nie powinno zakłócać organizacji procesu dydaktycznego.

 

Rozdział XIV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 159

1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 1991 roku.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu powołani w trybie uchwały Senatu z dnia 24 stycznia 1991 roku zachowują stanowiska do końca kadencji, chyba że w akcie powołania określony został wcześniejszy termin.

3. Kierownictwo Biblioteki Głównej zachowuje stanowiska do dnia 31 sierpnia 1993 roku.

§ 160

1. Zmiany statutu uchwala Senat większością 2/3 głosów swego składu po zasięgnięciu opinii działających w Uniwersytecie związków zawodowych.

2. W tym samym trybie Senat dokonuje wiążącej wykładni postanowień statutu.

§ 161

1. Powołane zarządzeniem nr 24/R/90 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych przy Uniwersytecie Gdańskim przekształca się z dniem wejścia w życie statutu w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, stanowiące jednostkę pozawydziałową Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Kolegium używa nazwy Uniwersytet Gdański Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych.

§ 162

Do czasu wejścia w życie regulaminów wydanych na podstawie statutu obowiązują dotychczasowe regulaminy o ile nie są sprzeczne z ustawą i statutem.

§ 163

Po roku obowiązywania statutu Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu dokona oceny stosowania statutu i przedstawi odpowiednie wnioski.

§ 164

Zmiany statutu odnoszące się do uczestników studiów doktoranckich wchodzą w życie z dniem 1 września 2002 roku.; wybór przedstawicieli tej grupy do organów uczelni na kadencję 2002 - 2005 określa regulamin wyborczy.