MSU Rok II — semestr zimowy

Rok akademicki 2002/2003

Karna ochrona podstawowych dóbr prawnych

Zagadnienia egzaminacyjne

 

I. Pojęcie i podziały prawa karnego

II. Nauki pokrewne i pomocnicze prawa karnego

1. Kryminologia

2. Penologia

3. Wiktymologia

4. Kryminalistyka

III. Podstawowe cele i funkcje prawa karnego

1. Ochrona dóbr prawnych

2. Zapobieganie (prewencja przeciwprzestępcza)

3. Poprawa (resocjalizacja) i wychowanie

4. Zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości

5. Kompensacja i restytucja

IV. Tendencje rozwojowe prawa karnego

1. Zagadnienia kryminalizacji i dekryminalizacji oraz pojęcie penalizacji i depenalizacji

V. Podstawowe zasady prawa karnego

1. Zasada praworządności

                1.1. Nullum crimen sine lege

                1.2. Nulla poena sine lege

2. Zasada subsydiarności

3. Zasada czynu

4. Zasada społecznej szkodliwości

5. Zasada winy

VI. Źródła polskiego prawa karnego

1. Zwyczaj i prawo zwyczajowe

2. Akty normatywne

3. Judykatura

4. Doktryna

VII. Stosowanie przepisów ustawy karnej

1. Wykładnia i jej rodzaje

2. Analogia

VIII. Zakres zastosowania polskiej ustawy karnej

1. Obowiązywanie ustawy co do czasu

2. Czas popełnienia czynu zabronionego

3. Miejsce popełnienia czynu zabronionego

4. Zasada terytorialności

5. Zasada obywatelstwa

IX. Przesłanki przestępności czynu i odpowiedzialności karnej

1. Struktura i definicja przestępstwa

X. Czyn w rozumieniu prawa karnego

XI. Kryminalna bezprawność czynu

1. Rodzaje bezprawności

2. Wyróżnianie zbrodni, występków i wykroczeń

XII. Klasyfikacja przestępstw

1. Czyny powszechne (ogólnosprawcze) i indywidualne (właściwe i niewłaściwe)

2. Czyny skutkowe i bezskutkowe

3. Typy uprzywilejowane i kwalifikowane

XIII. Kontratypy

1. Definicja i skutki karnoprawne

2. Rodzaje kontratypów

3. Przekroczenie kontratypu

4. Obrona konieczna

5. Stan wyższej konieczności

XIV. Społeczna szkodliwość czynu

1. Pojęcie dobra prawnego

2. Obiektywna antyspołeczność

3. Stopniowanie i wyłączenie społecznej szkodliwości


XV. Zawinienie i jego przesłanki

1. Tzw. formy winy (umyślności i nieumyślności)

2. Dorosłość

3. Okoliczności wyłączające i redukujące zawinienie

                1. Niepoczytalność

                2. Poczytalność ograniczona

                3. Stany nietrzeźwości i odurzenia

                4. Stan wyższej konieczności

                5. Błąd

                               5.1. Pojęcie i rodzaje

                               5.2. Błąd co do okoliczności faktycznych

                               5.3. Błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność lub zawinienie

                               5.4.Nieświadomość i urojenie bezprawności

                6. Przymus

XVI. Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynu zabronionego

1. Dokonanie

2. Usiłowanie

3. Przygotowanie

4. Odmiany sprawstwa i współsprawstwo

5. Podżeganie

6. Pomocnictwo

XVII. Wielość przepisów ustawy i wielość czynów zabronionych

1. Realny zbieg przepisów ustawy i jego konsekwencje

                1.1.  Zbieg kumulatywny

2. Realny zbieg przestępstw i jego konsekwencje

                2.1. Łączenie kar i środków karnych (kara łączna)

XVIII. Kary

1. Grzywna

2. Ograniczenie wolności

3. Areszt wojskowy

4. Pozbawienie wolności

5. 25 lat pozbawienia wolności

6. Dożywotnie pozbawienie wolności

XIX. Środki karne

XX. Środki probacyjne

1.Warunkowe umorzenie postępowania karnego

2.Warunkowe zawieszenie wykonania kary

3.Warunkowe przedterminowe zwolnienie

XXI. Środki zabezpieczające

1. Środki o charakterze leczniczym i rehabilitacyjnym

2. Środki o charakterze administracyjnym

XXII. Środki zwalczania recydywy

XXIII. Zasady i dyrektywy wymiaru kar oraz innych środków reakcji karnej

1. Nadzwyczajne obostrzenie kary

2. Nadzwyczajne złagodzenie kary

XXIV. Wyłączenie i redukcja reakcji karnej

1. Przedawnienie

2. Zatarcie skazania

XXV. Wybrane typy przestępstw

1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

2. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 

Zalecane podręczniki (w porządku alfabetycznym):

 

1. Lech Gardocki: Prawo karne, Wydawnictwo C.H.Beck, 7. wydanie, Warszawa 2001,

2. Mirosław Surkont: Prawo karne, Oficyna Wydawnicza Branta, 1. wydanie, Bydgoszcz 2001.

3. Jarosław Warylewski: Wstęp do nauki prawa karnego, Wydawnictwo UG, 1 wydanie, Gdańsk 2002.