REGULAMIN STUDIÓW

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314) Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwala następujący regulamin studiów

w Uniwersytecie Gdańskim:


I. Przepisy ogólne

§ 1

1. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Gdańskiego następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania przed rektorem lub dziekanem.
2. Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który dokumentuje przebieg studiów.

§ 2

1. Student ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz przygotowania się do wykonywania określonych zawodów w kulcie prawdy, sumiennej pracy i atmosferze wzajemnej życzliwości.
2. Student ma obowiązek postępować zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów oraz innymi przepisami obowiązującymi w uczelni.

II. Tok studiów

§ 3

1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2. Szczegółową organizację roku określa rektor i podaje do wiadomości studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego.
3. Zmiany w organizacji roku akademickiego w trakcie jego trwania mogą być dokonywane wyjątkowo i jedynie po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 4

Rektor (a także dziekan) może w razie potrzeb organizacyjnych zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach.

§ 5

1. Program nauczania i plan studiów uchwala rada wydziału po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego i podaje do wiadomości studentów.
2. Plan studiów określa podział przedmiotów lub grup przedmiotów na obligatoryjne, fakultatywne i dowolnie wybrane przez studenta. Określa także obowiązkową sekwencję przedmiotów, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotów obligatoryjnych.

§ 6

1. Szczegółowy rozkład zajęć na dany semestr studiów określa dziekan (dyrektor instytutu) i podaje do wiadomości studentów przed rozpoczęciem semestru.
2. Rozkład zajęć powinien zawierać w szczególności wykaz zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów, a także - o ile plan studiów je przewiduje - praktyk zawodowych.
3. Zmiany w rozkładzie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie przez dziekana (dyrektora instytutu).

§ 7

1. Wykłady w uczelni są otwarte.
2. Inne zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie otwartej za zgodą prowadzącego zajęcia.

§ 8

Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach, które rada wydziału określiła w planie studiów jako obligatoryjne.

§ 9

Prowadzący dany przedmiot może zwolnić studenta z udziału w części zajęć dydaktycznych z tego przedmiotu.

§ 10

1. Zapisy na zajęcia obligatoryjne oraz zajęcia przedstawione do wyboru studentów, a oparte na dobrowolnym zgłoszeniu studentów są organizowane w sposób umożliwiający ich podjęcie z początkiem roku (semestru) akademickiego.
2. Terminy i tryb przyjmowania zapisów określa dziekan (dyrektor instytutu).

§ 10a

1. Zapisy na zajęcia fakultatywne i dowolnie wybierane dokonywane są najpóźniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru na podstawie podanych do wiadomości studentów programów opracowanych przez poszczególnych nauczycieli akademickich co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem semestru, z wyjątkiem semestru I.
2. Zapis zostanie potwierdzony wpisem do indeksu przez prowadzącego zajęcia najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia zajęć.
3. Student ma prawo do jednokrotnego bezpłatnego zapisania się na zajęcia, o których mowa w ust. 1.

§ 11

1. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach obligatoryjnych określa dziekan.
2. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia prowadzący dany przedmiot.
3. W razie wątpliwości lub niedostatecznej dokumentacji o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje dziekan.
4. Student ma obowiązek uzupełnić wiadomości związane z opuszczonymi zajęciami a formę sprawdzenia wiadomości określa prowadzący dany przedmiot.

§ 12

1. Student może studiować według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych przez radę wydziału.
2. Decyzje w sprawie, o której mowa w ust. 1 podejmuje dziekan.

§ 13

1. Student może w uzasadnionych przypadkach (np. osoba niepełnosprawna, samodzielnie wychowująca dziecko) ubiegać się o zastosowanie indywidualnej organizacji studiów.
2. Decyzje w sprawie, o której mowa w ust. 1 podejmuje dziekan.
3. W przypadku przyznania indywidualnej organizacji studiów dziekan zezwala na uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz zdawanie egzaminów w terminach indywidualnie zakreślonych w granicach danego roku akademickiego oraz może zwolnić studenta od obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
4. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce dziekan może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

§ 14

1. Student może studiować przedmiot usytuowany na roku (semestrze) następnym za zgodą dziekana podjętą w porozumieniu z prowadzącym dany przedmiot.
2. Uznanie przedmiotu, o którym mowa w ust. 1 za zaliczony na poczet studiów na następnym roku (semestrze) następuje po całkowitym rozliczeniu roku (semestru), na którym student aktualnie się znajduje.

§ 14a

1. Na wydziałach, które wprowadzą w roku akademickim 1993/94 system punktowy na I roku studiów i sukcesywnie w latach
następnych, nie stosuje się postanowień §§ 12, 13 i 14.
2. W systemie punktowym student jest obowiązany przestrzegać ustalonej obowiązkowej sekwencji przedmiotów.

§ 15

Student może studiować dowolne przedmioty w Uniwersytecie Gdańskim, a także w innych uczelniach, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym.

§ 16

1. Student może studiować równolegle na innym kierunku studiów w Uniwersytecie Gdańskim, a także w innych uczelniach, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym.
2. Zgodę na podjęcie studiów równoległych wyraża dziekan wydziału, na którym student ma zamiar podjąć studia dodatkowe.
3. Dziekan wydziału, na którym student ma podjąć studia równoległe, określa indywidualny plan i program studiów w oparciu o zasady ustalone przez radę wydziału, w taki sposób, aby umożliwił ukończenie studiów na kierunku dodatkowym najpóźniej w dwa lata po ukończeniu kierunku podstawowego, a w sytuacjach szczególnie uzasadnionych w trzy lata.
4. Przepisy ust. 1, 2, 3, stosuje się odpowiednio do studiów równoległych na więcej niż jednym kierunku studiów.

§ 17

1. Student może przenieść się na inny kierunek w Uniwersytecie Gdańskim za zgodą dziekana wydziału przyjmującego.
2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po wypełnieniu przez studenta wymogów przewidzianych w planie studiów dla pierwszego okresu zaliczeniowego przyjętego na kierunku, w ramach którego student studiował dotychczas.

§ 18

1. Student może przenieść się ze studiów dziennych na studia zaoczne, a także odwrotnie, za zgodą dziekana.
2. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio § 17 ust. 2.

§ 19

Student może się przenieść z innej szkoły wyższej, w tym także z zagranicznej szkoły wyższej, za zgodą dziekana wydziału Uniwersytetu Gdańskiego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza.

§ 20

1. Student, który zmienił kierunek studiów, zmienił tryb studiów, przeniósł się z innej szkoły wyższej jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości wynikających z różnic programów i planów studiów.
2. Warunki, termin i formę uzupełnienia przez studenta zaległości określa dziekan.

 

III. Zaliczenie roku (semestru) studiów

§ 21

1. Okresem zaliczeniowym, stosownie do uchwały rady wydziału, jest rok akademicki lub semestr.
2. Na kierunkach, na które przyjęto kandydatów na podstawie wolnego naboru okresem zaliczeniowym na pierwszym roku studiów jest semestr.

§ 22

Przy egzaminach i tych zaliczeniach przy których wymagana jest kwalifikacja wyrażana stopniem, stosuje się następujące wpisywane do indeksu oceny:

·        bardzo dobry - 5,0

·        dobry plus - 4,5

·        dobry - 4,0

·        dostateczny plus - 3,5

·        dostateczny - 3,0

·        niedostateczny - 2,0

§ 23

Zaliczenia zajęć dokonywane są w formie określonej przez prowadzącego dany przedmiot po poinformowaniu o tym studentów na początku roku akademickiego (semestru).

§ 24

Prowadzący dany przedmiot wpisuje do indeksu studenta innego kierunku, wydziału, albo innej uczelni zaliczenie przedmiotu, jeżeli student wypełnił warunki niezbędne dla zaliczenia tych zajęć.

§ 25

W przypadku, kiedy przedmiot kończy się zaliczeniem student, który otrzymał ocenę niedostateczną albo któremu odmówiono zaliczenia zajęć, ma prawo w ciągu trzech dni od daty wpisu albo odmowy wpisu odwołać się od decyzji prowadzącego dany przedmiot do kierownika katedry (zakładu, studium).

§ 26

1. W przypadku, kiedy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obligatoryjnych zajęć z danego przedmiotu, jeżeli plan studiów takie przewiduje.
2. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej albo odmowy zaliczenia zajęć, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio § 25.

§ 27

Zasady, tryb i terminy rozpatrywania odwołań, o których mowa w § 25 i 26 ust. 2 (w związku z § 25), określa rada wydziału.

§ 28

1. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan po zasięgnięciu opinii egzaminatorów i wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego.
2. Liczba egzaminów nie może przekroczyć ośmiu w roku akademickim, a pięciu w jednej sesji egzaminacyjnej.

§ 29

1. Egzamin przeprowadza wykładowca prowadzący dany przedmiot.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może upoważnić do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli akademickich danej specjalności nie będących wykładowcami egzaminowanego przedmiotu.

§ 30

1. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych w harmonogramie sesji.
2. Za zgodą egzaminatora student, który wypełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie - także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.
3. Dziekan może w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuścić studenta do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty jej zakończenia. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia studenta od uczestnictwa w zajęciach obligatoryjnych następnego semestru.

§ 31

Na wniosek wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy dziekan może - po zasięgnięciu opinii rady wydziału - przenieść niektóre egzaminy w ramach roku akademickiego.

§ 32

Zasady usprawiedliwienia nieobecności na egzaminach określa dziekan.

§ 33

1. Student, który nie stawił się na egzaminie w ustalonym terminie i nie usprawiedliwił nieobecności traci prawo do jednego terminu egzaminacyjnego z tego przedmiotu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio wobec studenta, który nie został dopuszczony do egzaminu z powodu nieuzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia zajęć obligatoryjnych z danego przedmiotu. Student ma obowiązek uzyskać zaliczenie zajęć przed drugim terminem egzaminacyjnym z tego przedmiotu.

§ 34

Student ma prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego na egzaminie uzyskał ocenę niedostateczną.

§ 35

1. Student, który zgłasza zastrzeżenia do oceny uzyskanej z egzaminu ma prawo w ciągu trzech dni złożyć do dziekana wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
2. Dziekan zarządza egzamin komisyjny, który powinien się odbyć nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.
3. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty odbytego egzaminu.

§ 36

1. Dziekan powołuje komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą: dziekan albo prodziekan jako przewodniczący komisji, egzaminator, który przeprowadzał poprzedni egzamin, drugi specjalista ze stopniem co najmniej doktora z zakresu przedmiotu objętego egzaminem albo specjalności pokrewnej oraz na wniosek studenta przedstawiciel wydziałowego organu samorządu studenckiego z głosem doradczym.
2. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca studenta.

§ 37

Zasady i tryb zaliczania praktyk zawodowych wynikających z planu studiów określa rada wydziału.

§ 38

Student ma obowiązek po każdym roku studiów (najpóźniej do 30 września) rozliczyć się z Biblioteką Główną UG, co potwierdza się pieczęcią w indeksie.

§ 39

Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dziekana o zmianie nazwiska, stanu cywilnego i adresu, a także o zmianie warunków materialnych, jeżeli mogą one mieć wpływ na przyznanie albo wysokość pomocy materialnej.

§ 40

Student, który spełnił wymogi przewidziane w planie studiów dla danego okresu zaliczeniowego (rok albo semestr studiów), uzyskuje zaliczenie tego okresu odnotowane przez dziekana w indeksie, będące podstawą uczestniczenia w zajęciach następnego roku (semestru) studiów.

§ 41

1. Jeżeli student nie spełnił wymogów przewidzianych w planie studiów i nie zaliczył roku studiów (semestru), dziekan podejmuje decyzje o:

1) zezwoleniu na powtarzanie roku (semestru) studiów, 
albo: 
2) warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na roku (semestrze) następnym w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
albo:
3) skreśleniu z listy studentów w przypadku nie złożenia wniosku, o którym mowa w § 42.

2. W stosunku do studenta, który nie zaliczył pierwszego okresu zaliczeniowego na studiach (roku albo semestrze) dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów, a w sytuacjach szczególnie uzasadnionych może podjąć decyzję o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na roku (semestrze) następnym.

 

§ 41a

1. Jeżeli student nie spełnił wymogów przewidzianych w planie studiów i nie zaliczył przedmiotów objętych obowiązkową sekwencją na danym roku (semestrze) studiów, dziekan podejmuje decyzję o:

1) zezwoleniu na powtarzanie niezaliczonego przedmiotu/ów/, będącego/ych/ warunkiem uczęszczania na przedmioty usytuowane w planie studiów roku (semestru) wyższego
albo
2) warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na roku (semestrze) następnym w sytuacjach szczególnie uzasadnionych
albo
3) skreśleniu z listy studentów w przypadku nie złożenia wniosku, o którym mowa w § 42.

2. Powtarzanie przedmiotu/ów/, warunkującego/ych/ uczęszczanie na przedmioty usytuowane w planie studiów roku (semestrze) wyższego, może nastąpić tylko raz.
3. Powtarzanie przedmiotu/ów/, o którym/ych/ mowa w ust. 2, powoduje utratę na ten okres praw socjalnych (DS, stypendium). Student powtarzający inny przedmiot nie traci praw socjalnych.

§ 42

1. Dziekan może zezwolić na powtarzanie roku (semestru) studiów wyłącznie na wniosek studenta.
2. Termin składania wniosków oraz tryb ich rozpatrywania określa dziekan.

§ 42a

1. Dziekan może zezwolić na powtarzanie przedmiotu/ów/ wyłącznie na wniosek studenta.
2. Termin składania wniosków oraz tryb ich rozpatrywania określa dziekan.

§ 43

1. Uchwałę o wprowadzeniu opłaty za zajęcia dydaktyczne, które wnoszą studenci skierowani na powtarzanie roku (semestru) studiów, podejmuje Senat większością co najmniej 2/3 głosów jego statutowego składu nie później niż na pięć miesięcy przed początkiem semestru, od którego opłata staje się obowiązkowa.
2. Wysokość opłaty na dany rok akademicki (semestr) określa Rektor po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego i Senatu oraz podaje do wiadomości studentów nie później niż na trzy miesiące przed początkiem semestru, od którego opłata staje się obowiązkowa.
3. Opłata jest rozłożona na cztery (w przypadku powtarzania roku studiów) albo dwie (w przypadku powtarzania jednego semestru) równe raty płatne odpowiednio w nieprzekraczalnych terminach: 15 października, 15 grudnia, 15 lutego, 15 kwietnia.
4. Zezwolenie na powtarzanie roku (semestru) z powodu niezadawalających wyników w nauce zostaje cofnięte, jeżeli student nie wniósł pierwszej raty w terminie lub dopuszcza się zwłoki w płatności rat kolejnych.

§ 43a

1. Uchwałę o wprowadzeniu opłaty za zajęcia dydaktyczne, którą wnoszą studenci skierowani na powtarzanie przedmiotu/ów/, podejmuje Senat większością co najmniej 2/3 głosów jego statutowego składu nie później niż na pięć miesięcy przed początkiem semestru, od którego opłata staje się obowiązkowa.
2. Wysokość opłaty o której mowa w ust. 1 określa Rektor po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego i Senatu oraz podaje do wiadomości studentów nie później niż na trzy miesiące przed początkiem semestru, od którego opłata staje się obowiązkowa.
3. Opłatę wnosi się w nieprzekraczalnych terminach:

15 października (w semestrze zimowym) i
15 lutego (w semestrze letnim).

4. Zezwolenie na powtarzanie przedmiotu/ów/ z powodu niezadawalających wyników w nauce zostaje cofnięte, jeżeli student nie wniósł opłaty w terminie.

§ 44

1. Studenta, który powtarza rok albo semestr studiów po raz pierwszy nie obowiązuje uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń przedmiotów, z których otrzymał uprzednio ocenę pozytywną na egzaminie albo na zaliczeniu kończącym przedmiot.
2. W innych przypadkach prowadzący zajęcia może zwolnić studenta od obowiązku uczestnictwa w zajęciach lub ponownego uzyskania zaliczeń przedmiotu, z którego student otrzymał w poprzednich latach (semestrach) ocenę pozytywną.
3. Postanowienia § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 44a

§ 44 uchyla się.

§ 45

1. Zasady i tryb warunkowego wpisu na następny rok (semestr) studiów określa rada wydziału z uwzględnieniem następujących reguł:

1) Wpis warunkowy nie może być udzielony studentowi powtarzającemu rok.
2) Wpis warunkowy nie może obejmować więcej niż dwóch przedmiotów.
3) Decyzja dziekana powinna określać termin spełnienia warunków.

§ 46

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

1) określonym w § 41 ust. 2 z wyjątkiem tam wskazanym,
1a) niezaliczenia powtarzanego przedmiotu obligatoryjnego, o którym mowa w § 41a.
2) prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej o wydaleniu z uczelni.

1a. Na wydziałach, na których wprowadzono system punktowy, dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku nieuzyskania w danym roku akademickim minimalnej liczby punktów, uchwalonej przez radę wydziału.
2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

1) niespełnienia wymogów przewidzianych w planie studiów i niezaliczenia roku (semestru) studiów oraz niezłożenia wniosku, o którym mowa w § 42,
2) długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, oraz
3) w przypadkach, o których mowa w § 43 ust. 4, § 64 ust. 1 i § 70 ust. 3.

§ 47

Ponowne przyjęcie na studia osoby, która przerwała je lub została skreślona z listy studentów na pierwszym roku (semestrze) studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia UG.

§ 48

1. Student, który po zaliczeniu pierwszego roku (semestru) studiów na roku (semestrze) wyższym został skreślony z listy studentów z powodu niezadawalających wyników w nauce, ma prawo je wznowić nie wcześniej niż po roku (semestrze), powtarzając niezaliczony rok (semestr) studiów.
2. Postanowienie § 43 stosuje się odpowiednio.
3. Student, który po zaliczeniu pierwszego roku (semestru) studiów na roku (semestrze) wyższym przerwał studia z powodów innych niż niezadawalające wyniki w nauce, ma prawo je wznowić na kolejnym roku (semestrze) studiów.
4. Decyzje o wznowieniu studiów podejmuje dziekan określając zakres, tryb i termin koniecznych uzupełnień powstałych na tle różnic programowych.

IV. Udział studenta w pracach naukowo-badawczych lub wdrożeniowych

§ 49

1. Student uczestniczący w pracach naukowo-badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca.
2. O zwolnieniu decyduje prowadzący dany przedmiot.

§ 50

1. Studentowi, który uczestniczy w pracach naukowo - badawczych lub wdrożeniowych można zaliczyć niektóre zajęcia obligatoryjne oraz egzaminy z przedmiotów, z którymi tematycznie jest realizowana praca.
2. O zaliczeniu decyduje dziekan na wniosek kierownika katedry (zakładu, studium).

§ 51

1. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia w całości bądź w części praktyki zawodowej, jeżeli program obozu odpowiada wymogom określonym w programie studiów dla danej praktyki.
2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 podejmuje dziekan.

V. Urlopy

§ 52

1. Student może uzyskać długoterminowy urlop od zajęć w uczelni w przypadku:

1) długotrwałej choroby, udokumentowanej odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi,
2) urodzenia dziecka lub opieki nad nim,
3) wyjazdu na studia i kursy zagraniczne udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami,
4) ważnych okoliczności losowych lub trudnej sytuacji materialnej.

2. Student może uzyskać urlop długoterminowy dwa razy w okresie studiów, chyba że przyczyną ubiegania się o urlop jest długotrwała lub powtarzająca się choroba bądź macierzyństwo.

§ 53

1. Urlop długoterminowy jest udzielany przez dziekana na okres jednego roku albo semestru.
2. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
3. Urlop roczny (semestralny) powinien rozpoczynać się z początkiem roku (semestru) akademickiego i być poprzedzony zaliczeniem poprzedniego roku (semestru).
4. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia studenta lub innymi ważnymi okolicznościami, urlop może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, z tym jednak, że w takiej sytuacji student po urlopie podejmuje studia z początkiem tego roku (semestru), na którym nastąpiło urlopowanie.
5. W trakcie urlopu długoterminowego student zachowuje ważną legitymację studencką i inne prawa studenckie, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
6. W trakcie urlopu student może za zgodą dziekana brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do niektórych zaliczeń i egzaminów.
7. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.

§ 54

1. Poza urlopem długoterminowym student może - z ważnych powodów - uzyskać także urlop krótkoterminowy.
2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, jest udzielany przez dziekana na okres krótszy niż semestr.
3. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta od obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem zajęć tego semestru.

VI. Wyróżnienia i nagrody

§ 55

Studentowi wyróżniającemu się w nauce mogą być przyznawane następujące nagrody i wyróżnienia:
1. Nagrody:

1) stypendium Ministra Edukacji Narodowej,
2) nagroda i wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
3) nagrody fundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne, fundacje.

2. Wyróżnienia:

1) medal Uniwersytetu Gdańskiego nadany uchwałą Senatu na wniosek rady wydziału,
2) pochwała dziekana wpisana do indeksu.

§ 56

1. Zasady i tryb przyznawania nagród określa odpowiednio: Minister Edukacji Narodowej, rektor oraz inne instytucje i organizacje w regulaminach obowiązujących dla tych nagród.
2. Zasady wyróżniania studentów określają odpowiednio Senat UG, rektor, rady wydziałów oraz dziekani.
 

VII. Praca magisterska

§ 57

1. Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem profesora, docenta albo doktora habilitowanego.
2. W wyjątkowych sytuacjach dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału (instytutu), może upoważnić do kierowania pracą magisterską adiunkta ze stopniem doktora lub starszego wykładowcę co najmniej ze stopniem doktora.

§ 58

Za zgodą dziekana student może wykonywać pracę magisterską także pod kierunkiem profesora, docenta lub doktora habilitowanego z innego wydziału albo spoza uczelni.

§ 59

1. Przy ustalaniu tematu pracy magisterskiej bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe studenta oraz plan naukowy katedry (zakładu).
2. Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony co najmniej na trzy semestry przed planowanym zakończeniem studiów.
3. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmiany tematu pracy magisterskiej.

§ 60

1. Za pracę magisterską może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
2. Za zgodą dziekana praca magisterska może być rezultatem pracy zespołu magistrantów, jeżeli indywidualny wkład magistranta w przygotowanie tej pracy jest możliwy do ustalenia.

§ 61

  Student powinien złożyć pracę magisterską najpóźniej w ostatnim dniu zwykłej sesji egzaminacyjnej kończącej studia w ramach kierunku.

§ 62

1. Dziekan na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej w razie:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniami akademickiej służby zdrowia,
2) niemożliwości wykonania pracy magisterskiej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.

2. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą magisterską, która mogłaby mieć wpływ na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan wyznacza osobę, która przejmie obowiązki związane z kierowaniem pracy.

§ 63

1. Oceny pracy magisterskiej dokonuje kierujący pracą oraz jeden recenzent.
2. W wypadku istotnej rozbieżności w ocenie pracy o dopuszczeniu do egzaminu magisterskiego decyduje dziekan; który może zasięgniąć opinii drugiego recenzenta.
3. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia § 57 i § 58.

§ 64

1. Studenta, który nie złożył pracy magisterskiej w terminie, dziekan może skreślić z listy studentów.
2. Wznowienie studiów w razie skreślenia studenta może nastąpić nie wcześniej niż po roku (semestrze) na warunkach określonych przez dziekana.

VIII. Ukończenie studiów

§ 65

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu magisterskiego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

§ 66

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest:

1) spełnienie wymagań wynikających z planu studiów,
2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy magisterskiej.

§ 66a

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego (dyplomowego) jest:

1) spełnienie wymagań wynikających z planu studiów,
2) na wydziałach, na których wprowadzono system punktowy, także zgromadzenie wymaganej liczby punktów,
3) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy magisterskiej (dyplomowej).

2. Jeżeli student nie zgromadził w regulaminowym okresie studiów (3 - 5 lat) wymaganych planem studiów punktów, traci po tym okresie studenckie uprawnienia socjalne, a za zajęcia, na które uczęszcza, płaci kwoty określone w trybie §43a.

§ 67

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana (dyrektora instytutu).

§ 68

1. Termin egzaminu magisterskiego wyznacza dziekan.
2. Egzamin magisterski powinien odbywać się w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy magisterskiej.
3. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu magisterskiego dla studenta, który złożył pracę magisterską przed upływem terminów określonych w § 61.

§ 69

1. Na egzaminie magisterskim student powinien wykazać się wiedzą z zakresu problematyki przedmiotów związanych z tematyką pracy magisterskiej.
2. Formę egzaminu magisterskiego określa dziekan.

§ 70

1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej albo nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu magisterskiego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny.
2. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
3. W przypadku niezdania egzaminu magisterskiego w drugim terminie dziekan podejmuje decyzję o zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku (semestru) studiów albo o skreśleniu z listy studentów.
4. Osobom określonym w ust. 1 nie przysługują uprawnienia socjalne studenta.
5. Przepisy § 42 i 43 stosuje się odpowiednio.

§ 71

1. Podstawą ustalenia lokaty jest suma uzyskana przez dodanie:

- 1/2 oceny średniej wszystkich wyników - egzaminów i zaliczeń kończących przedmiot - uzyskanych w ciągu całego okresu studiów,
- 1/4 oceny pracy magisterskiej,
- 1/4 oceny egzaminu magisterskiego.

2. Przy obliczaniu średniej, o której mowa w ust. 1, dzieli się sumę uzyskanych ocen pozytywnych i negatywnych przez ogólną ich liczbę.
3. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny, według zasady:

1) do 3,5 - dostateczny (3)
2) 3,51 do 4,5 - dobry (4)
3) powyżej 4,51 - bardzo dobry (5)

4. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu; we wszystkich innych zaświadczeniach podaje się wynik określony na zasadach uzyskanych w ust. 1 i 2.
5. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

§ 72

1. Absolwent UG otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku.
2. Rodzaje dyplomów i tytułów zawodowych określają odrębne przepisy.

§ 73

1. Absolwent, który uzyskał I, II lub III lokatę ze względu na osiągnięte wyniki w nauce w konkurencji ze studentami swojego rocznika na danym kierunku studiów, otrzymuje wraz z dyplomem ukończenia studiów oficjalne poświadczenie lokaty.
2. Dokument poświadczenia lokaty przysługuje absolwentom, którzy ukończyli studia w terminie określonym planem studiów.

§ 74

Dyplom powinien być wydany absolwentowi w ciągu sześciu tygodni od momentu złożenia przez niego odpowiedniej dokumentacji.

§ 75

Student przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uniwersytetu Gdańskiego.

IX. Przepisy dotyczące studiów zaocznych

§ 76

Do studiów zaocznych stosuje się odpowiednio przepisy powyższe, o ile postanowienia niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

§ 77

Studentowi studiów zaocznych wyróżniającemu się w nauce, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia, o których mowa w rozdziale VI z wyłączeniem nagród pieniężnych.

§ 78

Student studiów zaocznych może otrzymać urlop długoterminowy w przypadkach, o których mowa w § 52 ust 1. oraz gdy został służbowo delegowany za granicę, czasowo skierowany do pracy poza miejscem stałego zamieszkania, a także w innych ważnych okolicznościach związanych z wykonywaniem pracy zawodowej.

§ 79

Przepisy dotyczące pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego stosuje się odpowiednio do pracy końcowej i egzaminu końcowego na studiach innych niż magisterskie.

§ 80

1. Uchwałę o wprowadzeniu opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych podejmuje Senat większością co najmniej 2/3 głosów jego statutowego składu nie później niż na trzy miesiące przed początkiem semestru, od którego opłata staje się obowiązkowa.
2. Wysokość opłaty na dany rok akademicki (semestr) określa Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu i podaje do wiadomości studentów nie później niż na dwa miesiące przed początkiem semestru, od którego opłata staje się obowiązkowa.

X. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 81

1. Opłat określonych w § 43 i § 80 nie pobiera się od studentów przyjętych na studia przed 1 października 1991 roku.
2. Studenci, o których mowa w ust. 1 mogą uzyskać zezwolenie na powtarzanie roku (semestru) raz w okresie studiów, chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne przyczyny odpowiednio udokumentowane.
3. W przypadku niewprowadzenia opłaty, o której mowa w § 43, przepis § 81 ust. 2 stosuje się odpowiednio do wszystkich studentów.

§ 82

W sprawach trybu odbywania studiów nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyduje rada wydziału.

§ 83

Student ma prawo odwołać się do rektora od decyzji dziekana podjętej w sprawie jego praw i obowiązków.

§ 84

1. Uchwały rady wydziału wydane na podstawie niniejszego regulaminu oraz akty i decyzje dziekana, o których mowa w § 5, § 11 ust. 1., § 28 ust. 1 i w § 32 podawane są do wiadomości studentów przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w dziekanacie i innych miejscach określonych przez dziekana.
2. Zbiory aktów, o których mowa w ust. 1, udostępnia się do wglądu studentom w dziekanacie.

§ 85

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 1993 roku.
2. Postanowienia zawarte w paragrafach, ustępach i punktach oznaczonych literami "a" (zaznaczone pogrubioną czcionką) będą miały zastosowanie do studentów, którzy zostaną przyjęci na studia po 30 września 1993 roku. Rada wydziału za zgodą wydziałowego samorządu studentów może rozszerzyć ich zastosowanie na studentów, którzy zostali przyjęci na studia wcześniej.
 

REKTOR