Tematy prac magisterskich obronionych w 2002 r.

(w nawiasach inicjały autorów)

 

1)       Dzieciobójstwo (W.W).

2)       Eutanazja jako uprzywilejowany typ zabójstwa (N.K.).

3)       Formy stadialne przestępstwa w polskim  prawie karnym (J.B.).

4)       Karnoprawne oceny znęcania się nad członkiem rodziny (M.R.).

5)       Karnoprawny obowiązek naprawienia  szkody wyrządzonej przestępstwem (R.G.).

6)       Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym (M.S.).

7)       Kodeksowe ujęcie pojęcia przestępczości zorganizowanej a jej wymiar społeczno-socjologiczny (M.K.).

8)       Morderstwo w świetle nowego kodeksu karnego (W.K.).

9)       Obrona konieczna w polskim prawie karnym (A.P.).

10)   Odpowiedzialność za podżeganie do przestępstw indywidualnych.

11)   Podstawowe przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza za błąd w sztuce medycznej (M.Ł.).

12)   Pranie brudnych pieniędzy w świetle artykułu 299 Kodeksu Karnego (D.G.).

13)   Prawnokarne aspekty nielegalnego handlu narkotykami w Polsce (A.D.).

14)   Przestępczość nieletnich i młodocianych – analiza motywów działania i konsekwencje prawne przewidziane w kodeksie karnym i ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich (K.B.).

15)   Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (E.F.).

16)   Przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw.

17)   Przestępstwo łapownictwa biernego w polskim prawie karnym (M.Ż., A.G.).

18)   Przestępstwo płatnej protekcji z art. 230 KK.

19)   Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym w polskim prawie karnym  (D.S.).

20)   Sport jako kontratyp pozaustawowy w polskim prawie karnym (J.U.).

21)   Sprawstwo w polskim prawie karnym  (M.J.).

22)   Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca winę (G.S.).

23)   Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów w polskim prawie karnym (I.B.).

24)   Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez żandarmerię wojskową  (P.K.).

25)   Warunkowe zawieszenie wykonania kary w teorii i praktyce sądowej (A.Z.).

26)   Zabójstwo eutanatyczne w prawie polskim  (M.R.).

27)   Zabójstwo uprzywilejowane — eutanazja w polskim prawie karnym (Z.M.).